„Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“, проведе  еднодневна информационна среща на 26 октомври 2020 г. в  Несебър, зала „Мелсас“ от 9.30 часа до 11.30 часа. По време на срещата бяха представени отворените обяви за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията на ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия.

Ескпертите на МИРГ Несебър-Месемврия запознаха присъствашите с условията за кандидатстване и условията за изпълнение по обява по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“ и процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.068 МИРГ „Несебър-Месемврия“ мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

Интереса на участниците в срещата беше насочен към подготовката на проектните предложения, най-често допусканите грешки при изпълнението на проекти и начина на отчитане. Работа в електронна среда с платформата ИСУН  и подаването на проектните си предложения, също бяха сред дискутираните теми.