На 13 март 2023 г. в конферентна зала „Ария” на „Астория Гранд Хотел” (бившия хотел „Родина”), град София Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа съвместно с Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. проведоха хибридни обучения на теми: „Представяне на отворените за прием компенсаторни мерки в сектор „Рибарство“, свързани с войната в Украйна“ и „Подходът ВОМР – изграждане на капацитет и подготвителни действия”.

Форумите бяха открити от Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието.


Първото обучение, в което взеха участие над 30 (с физическо присъствие и онлайн) представители от сектор рибарство беше насочено към бенефициенти по отворените мерки по ПМДР:

ü № BG14MFOP001-5.021 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;

  ü  № BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;

  ü  BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“.

Презентация по темата направи Боряна Воденичарска главен експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство”в Министерството на земеделието. 


Презентацията съдържаше начин на изчисляване на премията за екипаж - 33.81 лв. на ден на член от екипажа с подробности за всички включени коефициенти. Представени бяха специфичните изисквания за допустимост, които се заключават в следното:

•      собственици на риболовни кораби, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане;

•      физически лица от подсектор „Стопански риболов“, които са работили в морето в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от временното преустановяване.

 

В тази връзка бяха изведени и основни примери за изчисление на допустими дни за компенсация.

Презентацията продължи с финансовите компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Представени бяха още: компенсациите за повишаването на цените на основните разходи на операторите:

•      разходи за фураж за производителите на аквакултури;

•      разходи за суровини за преработвателните предприятия;

•      разходи за гориво за всички подсектори.

Допустими кандидати по повече от една процедура съгласно кода по КИД 2008 за 2022 г.:

•      Риболов и друг подсектор – разходите за гориво само за риболов

•      Аквакултури и преработка - разходите за гориво само по едната процедура, по избор на кандидата.

  

На участниците беше указано кандидати, които имат дейности в повече от един подсектор на рибарството следва да попълнят стриктно информацията за икономическите дейности с код по КИД 2008 в раздел „Икономическа дейност“ в годишния отчет за дейността за 2022 г. към Националния статистически институт.  Информацията следва да съответства на стойностите в Отчета за приходи и разходи и в Нетните приходи от продажби по икономически дейности в годишната данъчна декларация за 2022 г. Несъответствието в посочената информация може да доведе до отказ от одобрение на част или на цялата поискана компенсация.

За BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов"

Специфичните изисквания за допустимост включват:

Допустимите кандидати следва да: 

• са били активни с поне един риболовен кораб през 2022 г. и да имат регистрирани минимум 60 дни на море през 2022 г.

• регистрирани преди 24.02.2022 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2022 г.

Представен беше начинът на формиране на безвъзмездната финансова помощ за компенсиране на горивата.

За BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

Специфични изисквания за допустимост

Допустимите кандидати следва да:

•      са регистрирани по реда на чл. 25 от ЗРА и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност преди 24.02.2022 година и са осъществявали стопанска дейност през календарната 2022 година.

Обща компенсация = Компенсация за фураж + Компенсация за гориво при производство на аквакултури. Беше представен начинът на изчисление на фуража, горивата и презентирани примери.

За BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработка“ 

Специфични изисквания за допустимост

Допустимите кандидати следва да: 

• са регистрирани преди 24.02.2022 година и са осъществявали стопанска дейност през календарната 2022 година.

  

Обща компенсация = Компенсация за суровини + Компенсация за гориво при преработка на продукти от риболов и аквакултури.

Нагледно беше обяснен начинът на изсляване на компенсациите за суровини и горива за сектор „Преработка”.

Обучението премина в партньорски диалог, дискусии и взаимодествие  между частния бизнес, неправителствения и публичния сектор.

 Презентация от проведеното хибридно обучение на тема: „Представяне на отворените за прием компенсаторни мерки в сектор „Рибарство“, свързани с войната в Украйна“ може да видите тук.

Във второто хибридно обучение на тема: „Подходът ВОМР – изграждане на капацитет и подготвителни действия” участваха над 40 представители на Местните инициативни рибарски групи, местните власти и НПО. 

Красимира Данкова -  главен експерт в дирекция „Морско дело и рибарство“  представи критериите за подбор на подготвителната мярка „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ от ПМДРА 2021 – 2027 г.

Презентацията акцентира върху изискванията за рибарската територия и видовете територии. Представени бяха и изискванията към партньорството, като в тях се включва:

§  Партньорството задължително трябва да включва представители на публичните и частните местни социално- икономически интереси, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни. Изискването важи и при формиране на управителните органи на МИРГ.

§  Броят на членовете на колективния върховен орган минимум е 30.

§  Броят на членовете на колективния управителен орган минимум 5.

§  Партньорството задължително трябва да включва представители на рибарски, аквакултурни, ловно-рибарски дружества, туристически и изразяващи местната идентичност сдружения от територията, поне по едно от всички изброени.

Изискванията се прилагат за съществуващи МИРГ на етап кандидатстване и за новосформирани МИРГ на етап искане за плащане.

Бяха представени и критериите за подбор на МИРГ, включващи:

 

1. Брой оператори, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурите

Брой активни риболовни кораби:

 • до 40 кораба – 5 точки
 • от 41 до 80 кораба  - 10 точки
 • над 80 кораба  - 15 точки

или

1. Брой оператори, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурите

Брой активни аквакултурни стопанства:

 • до 5 стопанства - 5 точки
 • от 6 до 10 стопанства - 10 точки
 • над 10 стопанства - 15 точки

или

1. Брой оператори, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурите

Брой риболовни кораби по река Дунав:

 • до 20 кораба – 5 точки
 • от 21 до 40 кораба  - 10 точки

над 40 кораба  - 15 точки

2. Брой заети в областта на рибарството, аквакултурите и преработката

Брой заети в рибарството:

 • 25 ЕПРВ (Еквивалент на пълно работно време)– 5 точки
 • от 26 до 40 ЕПРВ - 10 точки
 • над 40 ЕПРВ - 15 точки

или

2. Брой заети в областта на рибарството, аквакултурите и преработката

Брой заети в аквакултурите:

 • 25 ЕПРВ – 5 точки
 • от 26 до 40 ЕПРВ - 10 точки
 • над 40 ЕПРВ - 15 точки

или

2. Брой заети в преработката на риба и рибни продукти:

 • 25 ЕПРВ – 5 точки
 • от 26 до 40 ЕПРВ - 10 точки
 • над 40 ЕПРВ - 15 точки

3. Брой на общините включени в партньорството:

 • 2 общини – 5 точки
 • 3 и повече общини – 10 точки

4. Брой на областите, включени в партньорството:

 • Повече от една област - 5 точки

Повече от две области - 10 точки

5. Представителност на партньорството:

5 а. Партньорството включва представители на рибарски (1), аквакултурни (2), ловно-рибарски дружества (3), туристически (4) и изразяващи местната идентичност (5) сдружения от територията:

 • По едно сдружение от всички изброени, т.е. поне 5 – 5 точки
 • По две сдружения от всички изброени, т.е. поне 10 – 10 точки

5. Представителност на партньорството:

5.б. Партньорството включва:

 • представители на дребномащабния риболов – 20 бр. – 5 точки
 • представители на дребномащабния риболов – 30 бр. – 10 точки

представители на дребномащабния риболов – 40 бр.  15 точки

5. Представителност на партньорството:

   5.в. Партньорството включва:

 •   представители на производители на аквакултури – до 3 бр. – 5 точки
 • представители на производители на аквакултури – от 4  до 5 бр. – 10 точки

представители на производители на аквакултури – над 5 бр. – 15 точки

  

След презентацията беше конкретно обсъдено всяко едно изискване и критерий за подбор от участниците в обучението и представителите на Управляващия орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. Обучението премина при висок изявен интерес, конструктивен диалог и градивни дискусии.