ДО

МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ ПО ОТВОРЕНИТЕ МЕРКИ НА МИРГ Несебър-Месемврия, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър

ПОКАНА

за участие в  еднодневна информационна  среща на 26 октомври 2020г./понеделник/ -  Несебър, зала „Мелсас“ от 9.30 часа до 11.30 часа

От името на „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“, отправям настоящата покана за участие в  еднодневна информационна среща на 26 октомври 2020 г./понеделник/ -  Несебър зала „Мелсас“ от 9.30 часа до 11.30 часа. По време на срещата ще бъдат представени отворените обяви за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията на ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия.

9.30-10.00 часа

Представяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение по обява по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

10.00-10.15 часа

Въпроси, отговори, дискусия, кафе пауза

10.15-10.45 часа

Представяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение по обява по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.068 МИРГ „Несебър-Месемврия“ мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

10.45-11.30

Въпроси, отговори, дискусия

Експертите на местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия ще отговарят на поставените въпроси.