ДО

МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ за ПРОЕКТИ, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър

ПОКАНА

за участие в  еднодневна информационна  среща на 24 октомври 2020 г./събота/ -  Несебър-стар град, площад “Месембрия“ от 14.30 часа до 19.30 часа

От името на „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“, отправям настоящата покана за участие в  еднодневна информационна среща на 24 октомври 2020 г./събота/ -  Несебър-стар град, площад “Месембрия“ от 14.30 часа до 19.30 часа. По време на срещата ще бъдат представени отворените обяви за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията на ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия, а именно:

Обява по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“ и обява по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.068 МИРГ „Несебър-Месемврия“ мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

Разясняване насоките за кандидатстване и изпълнение на проекти, както и отчитане на одобрените проекти.

По време на еднодневната информационна среща, ще бъдат предоставени за дегустация рибни ястия и деликатеси от регионалната кухня.

Експертите на местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия ще отговарят на поставените въпроси.