ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Въпроси и отговори по условия за кандидатстване, по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-4.037 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от Стратегия на МИРГ „Несебър – ...

Прочети

ВЪПРОС И ОТГОВОР по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции" , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“

Въпрос по условия за кандидатстване, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции" , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“. Отговора ...

Прочети

Първата годишна работна среща на Националната рибарска мрежа (НРМ) се проведе в Стара Загора

Близо 137 млн. лева са договорени по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020г. до момента. Това представлява 67% от общия бюджет, включващ и стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Това съобщи зам. министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.045 МЯРКА 1.2 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” В МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на ...

Прочети

Националната рибарска мрежа (НРМ)

Националната рибарска мрежа (НРМ) се създадава за първи път в България през 2019 г. в изпълнение на договор № РД51-129 от 30.10.2019г., сключен между Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ и Министерство на земеделието, храните и горите с предмет: „Организиране на дейности, свързани с ...

Прочети