Конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 2023 ГОДИНА

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2023 г. Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите тук:/assets/upload/files/oo_igrp_2023.pdf Писмени възражения, предложения и коментари по ...

Прочети

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА НОВ ЕКО ПРОЕКТ В РАЙОНА НА С. КОШАРИЦА

На пресконференция, състояла се днес в Артиум център, бе представен проектът „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран от Стратегията на "МИРГ ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Анкетни проучвания

МИРГ Несебър-Месемврия провежда проучвания по следните теми: 1.Изпълнение на  Стратегия за водено от общностите местно развитие МИРГ Несебър-Месемврия Линк към онлайн анкетата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeze68IuPbqg0rDoJSzgzVYsRm90-tASUFKaBr7GF8wyyO7ng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 2. Анкета за ...

Прочети