Весела Коледа и щастлива Нова година

По повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници, от името на екипа на МИРГ Несебър-Месемврия, Ви пожелаваме здраве, благополучие и успех през настъпващата 2022 година!    

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.112 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

Реализиран иновативен проект по Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност Креативния проект разказва атрактивно за историята в града чрез иновативна технология. Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.099 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.097 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети