Покана за общо събрание на СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия"

П О К А Н А от Румен Кулев Кулев -  Председател на Управителния съвет  на СНЦ „Местна инициативна рибарска група НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”, седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, БУЛСТАТ – ...

Прочети

До16 март 2021 г. се приемат проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ по ПМДР - Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за р

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 ...

Прочети

Започва обществено обсъждане на документацията по мярка 2.1 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията”

От 1 до 9 декември 2020г. се провежда обществено обсъждане на проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.076 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети

"КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" ще бъде финансиран по проект "Създаване на нов туристически продукт за популяризиране на туристическите атракции в община Несебър - VR Nesebar"

"КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" ще бъде финансиран по проект "Създаване на нов туристически продукт за популяризиране на туристическите атракции в община Несебър - VR Nesebar". Проекта е на стойност 75 000лева със срок на изпълнение на ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001- 4.072 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети