УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.034, МЯРКА 3.2. „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБ

УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.034, МЯРКА 3.2. „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ...

Прочети

СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.046 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ В ТЕРИТОРИЯТА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Коронавирус: Бърза реакция и временна рамка за мерките за държавна помощ

Коронавирус: Бърза реакция и временна рамка за мерките за държавна помощ Повече информация на сайта на Консултативен съвет за Черно море https://www.blsaceu.eu/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=38&cntnt01returnid=34

Прочети

Документация за обществено обсъждане по процедура чрез подбор на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“

Публикувана е документация за обществено обсъждане и стартиране на процедура чрез подбор на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети