ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001- 4.072 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”

/assets/upload/files/Strategiq%281%29.pdf

Прочети

"ЖИВОТ СРЕД РИБАРСКИТЕ МРЕЖИ"-Несебър 2020

  Проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Стратегическа цел на проекта: Подобряване качеството на живот в ...

Прочети

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ Към анкетата

Прочети

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за идентифициране на потенциалния интерес на бенефициентите за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия в периода 2014-2020 г. и необходимостта от промяна на СВОМР. Настоящата ...

Прочети