Проект на индикативна работна програма за 2021 година за обществено обсъждане

СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия" публикува проект на индикативна работна програма за 2021 година за обществено обсъждане. В срок от 20 дни считано от днес 31.08.2020г., очакваме вашите коментари и предложения на електронен адрес: mirg_nesebar@abv.bg /assets/upload/files/igrp_2021.pdf

Прочети

Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско д

Министерският съвет прие Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.068 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО”“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037, Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИ

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037,  Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ може да ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.067, МЯРКА 1.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.067, МЯРКА 1.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ ...

Прочети