ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 2022 ГОДИНА

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2022 г. Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК. Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.096 „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.076 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ В ТЕРИТОРИЯТА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-1.020 „ПОДКРЕПА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И РИБАРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19, ПОРАДИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, ...

Прочети

С европейски средства в сектор "Рибарство" ще могат да се осъвременят производствени мощности, оборудване на кораби и да се реализират проекти насочени към преработката и риболова

Рибарската общност в Несебър и екипа на сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия" проведоха среща във връзка с възможностите за обновяване на СВОМР на сдружението. По време на дискусията бяха представени и възможностите за ...

Прочети