АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за идентифициране на потенциалния интерес на бенефициентите за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия в периода 2014-2020 г. и необходимостта от промяна на СВОМР. Настоящата ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.068 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети

Одобрена ИГРП за 2021година на МИРГ Несебър-Месемврия

Публикуваме одобрена ИГПР за 2021г., съгласно т.6, Раздел II от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия. В срока за коментари и възражения не постъпиха предложения.Индикативната годишна работна програма за 2021г. можете да изтеглите от тук: /assets/upload/files/igrp_2021%281%29.pdf

Прочети

Добри практики и управление на риска при изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“

Над 70 представители, свързани със сектор „Рибарство“ – Министерството на земеделието, храните и горите, ДФ „Земеделие“ – РА, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местни инициативни рибарски групи, общини, нестопански организации и ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.067 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“ мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектор

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети