Заповед за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по по мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Заповед за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ ...

Прочети

НРМ проведе обучение на тема „Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“

Националната Рибарска Мрежа проведе на 12 юни 2020г., онлайн обучение на тема „Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“. Подготовка и електронно подаване на проектни предложения.“ Публикуваме презентациите от ...

Прочети

Среща на ФАРНЕТ с управляващите органи и националните мрежи, прилагащи ВОМР

Последната среща на ФАРНЕТ с управляващите органи и националните мрежи, прилагащи ВОМР, беше проведена на 8 и9 юни 2020г., под формата на видеоконференция (чрез Zoom). Срещата беше фокусирана върху програмирането на ВОМР за периода 2021—2027 г., както ...

Прочети

УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.034, МЯРКА 3.2. „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБ

УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.034, МЯРКА 3.2. „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ...

Прочети

СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети