СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.099 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.112 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА”ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ /assets/upload/files/zapoved_utvrden_spisk_kandidati_za_vnshni_eksperti_mjarka_2.2.pdf

Прочети

Репортаж на Радостина Великова по БНР Бургас

СНЦ“Местна инициативна рибарска група Несебър – Месемврия“ е създадено, за да изпълни задачите по Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие“, по Програма на Европейския съюз "Морско дело и рибарство 2014-2020г.". ...

Прочети

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по  Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” /assets/upload/files/zapoved_utvrden_spisk_kandidati_za_vnshni_eksperti_mjarka_3.1.pdf

Прочети