СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-1.020 „ПОДКРЕПА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И РИБАРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19, ПОРАДИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, ...

Прочети

С европейски средства в сектор "Рибарство" ще могат да се осъвременят производствени мощности, оборудване на кораби и да се реализират проекти насочени към преработката и риболова

Рибарската общност в Несебър и екипа на сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия" проведоха среща във връзка с възможностите за обновяване на СВОМР на сдружението. По време на дискусията бяха представени и възможностите за ...

Прочети

Покана за общо събрание на СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия"

П О К А Н А от Румен Кулев Кулев -  Председател на Управителния съвет  на СНЦ „Местна инициативна рибарска група НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”, седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, БУЛСТАТ – ...

Прочети

До16 март 2021 г. се приемат проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ по ПМДР - Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за р

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 ...

Прочети

Започва обществено обсъждане на документацията по мярка 2.1 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията”

От 1 до 9 декември 2020г. се провежда обществено обсъждане на проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.076 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети