Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията

Прочети

Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия

Прочети

Развитие на нови туристически продукти и атракции

Прочети

Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура

    Свали ОБЯВЯВА КОНКУРС КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети

Община Несебър спечели проект и подписа първи договор за безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия

Пописан  е първи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002-0004 в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”, ...

Прочети