ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.067, МЯРКА 1.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.067, МЯРКА 1.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ ...

Прочети

Списък на одобрени външни експерти-оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“

На основание т.19 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни ...

Прочети

Списък с одобрени независими външни експерти на етап административна проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация по мярка 2.1

На основание т.15 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни ...

Прочети

Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите

Прочети

Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор "Рибарство"

Прочети