Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ /assets/upload/files/zapoved_utvrden_spisk_kandidati_za_vnshni_eksperti_mjarka_2.2.pdf

Прочети

Репортаж на Радостина Великова по БНР Бургас

СНЦ“Местна инициативна рибарска група Несебър – Месемврия“ е създадено, за да изпълни задачите по Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие“, по Програма на Европейския съюз "Морско дело и рибарство 2014-2020г.". ...

Прочети

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по  Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” /assets/upload/files/zapoved_utvrden_spisk_kandidati_za_vnshni_eksperti_mjarka_3.1.pdf

Прочети

КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.097 МИРГ „Несебър-Месемврия“, мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарскат

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.096 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети