ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.091 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на ...

Прочети

FAMENET организира на 17 март първа онлайн среща, на която ще бъде представен и български проект на МИРГ

FAMENET организира нов начин за споделяне и разпространение на информация за добри практики – кратки онлайн срещи. По време на тези срещи ще бъде предоставена възможност на 3 Местни инициативни рибарски групи да представят своите успешни проекти. Презентациите ще бъдат ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.099 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.112 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА”ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Заповед одобрен списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ /assets/upload/files/zapoved_utvrden_spisk_kandidati_za_vnshni_eksperti_mjarka_2.2.pdf

Прочети