Одобрена ИГРП за 2021година на МИРГ Несебър-Месемврия

Публикуваме одобрена ИГПР за 2021г., съгласно т.6, Раздел II от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия. В срока за коментари и възражения не постъпиха предложения.Индикативната годишна работна програма за 2021г. можете да изтеглите от тук: /assets/upload/files/igrp_2021%281%29.pdf

Прочети

Добри практики и управление на риска при изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“

Над 70 представители, свързани със сектор „Рибарство“ – Министерството на земеделието, храните и горите, ДФ „Земеделие“ – РА, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местни инициативни рибарски групи, общини, нестопански организации и ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.067 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“ мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектор

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети

Проект на индикативна работна програма за 2021 година за обществено обсъждане

СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия" публикува проект на индикативна работна програма за 2021 година за обществено обсъждане. В срок от 20 дни считано от днес 31.08.2020г., очакваме вашите коментари и предложения на електронен адрес: mirg_nesebar@abv.bg /assets/upload/files/igrp_2021.pdf

Прочети

Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско д

Министерският съвет прие Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за ...

Прочети