Над 1 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 1 032 047 лв. на 10 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.     495 131,85 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, ...

Прочети

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗАЩИТИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. България настояваше за подобно предложение от страна на ЕК и позицията й беше широко представена на всички проведени срещи през последния месец. Комисията беше информирана за ...

Прочети

Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, № BG14MFOP001-1.014-0009, финансиран от Програма за морско дело и рибарство ...

Прочети

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

МИРГ „Несебър-Месемврия“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2022 г. Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.091 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР “РИБАРСТВО” ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети