СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”

/assets/upload/files/Strategiq%281%29.pdf

Прочети

"ЖИВОТ СРЕД РИБАРСКИТЕ МРЕЖИ"-Несебър 2020

  Проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Стратегическа цел на проекта: Подобряване качеството на живот в ...

Прочети

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ Към анкетата

Прочети

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за идентифициране на потенциалния интерес на бенефициентите за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия в периода 2014-2020 г. и необходимостта от промяна на СВОМР. Настоящата ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.068 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети