ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.124 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“

МИРГ „Несебър – Месемврия“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 20.09.2022 г. Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Прочети

Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021 – 2027

На 6 юли Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България за периода 2021 – 2027 г. То е на стойност 11 млрд. евро, като в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за посочения период. Фондовете ...

Прочети

Деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027г.

На 27.06.2022 година се проведе деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027г. Имаме завършена Оперативна програма за морско дело, рибарство и аквакултури за ...

Прочети