КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.112 Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструкт

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

Над 1 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 1 032 047 лв. на 10 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.     495 131,85 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, ...

Прочети

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗАЩИТИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. България настояваше за подобно предложение от страна на ЕК и позицията й беше широко представена на всички проведени срещи през последния месец. Комисията беше информирана за ...

Прочети

Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, № BG14MFOP001-1.014-0009, финансиран от Програма за морско дело и рибарство ...

Прочети

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

МИРГ „Несебър-Месемврия“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2022 г. Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Прочети