СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.124 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Комисията приема ревизирани правила за държавните помощи за сектора на рибарството и аквакултурите.

Насоки за държавна помощ в сектора на рибарството и аквакултурите („Насоки за рибарството“). Ревизираните насоки определят условията, при които държавната помощ, предоставена от държавите-членки в подкрепа на секторите на рибарството и аквакултурите, може да се ...

Прочети

ДЕСЕТ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СА ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ТАЗИ ГОДИНА

През настоящата година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев и ръководител на Управляващия орган на ПМДРА по време на първото ...

Прочети

ПО СВОМР НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ ИЗГРАЖДАТ „МОРСКА КЛАСНА СТАЯ“ В НЕСЕБЪРСКОТО СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

  Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в несебърската община – СУ „Любен Каравелов“ по проект , финансиран по процедура чрез  подбор на проекти  № BG14MFOP001-4.097 „Подкрепа за създаване на нови услуги за ...

Прочети

Конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети