Честване на културното наследство на съвременната търговия: ЕС подкрепя фестивала „Есенни пасажи“

Риболовните дейности са стълб на много крайбрежни общности в Европа. Риболовът осигурява не само поминък на тези, които пряко се занимават с търговията и техните семейства, но също така и на всички свързани сектори на синята икономика, от преработката до ...

Прочети

Одобрено изменение на ИГРП за 2021 година на МИРГ Несебър-Месемврия

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство одобри изменение на ИГРП за 2021 на МИРГ Несебър-Месемврия. /assets/upload/files/igrp_septemvri_2021%281%29.pdf

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.097 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 2022 ГОДИНА

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2022 г. Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК. Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.096 „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети