Рибарската общност в Несебър и екипа на сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия" проведоха среща във връзка с възможностите за обновяване на СВОМР на сдружението. По време на дискусията бяха представени и възможностите за кандидатстване по двете мерки насочени към собствениците на риболовни кораби, рибари и  рибопреработвателите в региона. Живко Тальоков – експерт по прилагане на стратегията в сдружението разясни допустимите дейности и разходи по условията за кандидатстване на представените процедури Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ и Мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“. Ремонтни дейности по риболовните кораби, закупуване на оборудване и съоражения и по-висок процент на БФП бяха основните въпроси около които протече дискусията. Срещата се състоя на 18-ти януари 2021г., в Несебър, при спазване на взички противоепидемиологични мерки. С европейски средства кандидатите ще могат да осъвременят производствените си мощности, оборудване на корабите и да реализират проекти насочени към преработката и риболова. Бяха представени и стъпките за кандидатстване и как бенефициентите да подадат документи електронно на адрес: https://eumis2020.government.bg/

Помощ на всички заинтересовани страни, в подготовката на проектите им и за по-бързото и лесно организиране на документите за кандидатстване, оказват експертите на МИРГ Несебър-Месемврия.