На основание т.15 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, публикуваме списъка с одобрените външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ на етап “Административна проверка на документи, съгласно посочените изисквания в обявата“.

Интервю с одобрените кандидати на етап “Административна проверка на документи, съгласно посочените изисквания в обявата“ ще се проведе на 07.08.2020г. от 09.00 часа в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия  на адрес гр.Несебър, ул.“Плиска“№1.

/assets/upload/files/dopusnati_oceniteli_2.1.pdf