На основание т.19 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, публикуваме списъка на одобрените външни експерти-оценители по Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ , публикуваме списъка на одобрените  кандидати.

/assets/upload/files/odobreni_oceniteli_2.1.pdf