Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.124 Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Чрез Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ се цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и създаване на нови продукти и услуги. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите  дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична цел 2 Подобряване на качеството на живот и услугите за населението. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в територията, който са в пряка полза на населението, спортни прояви, фестивали и събития, музеи и аквариуми.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица и Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, както и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Община Несебър, Читалища на територията на Рибарския район, които са уредени със закона за народните читалища и съгласно чл. 2, ал. 2 от същия Закон се считат за юридически лица с нестопанска цел (с последно изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.), Музеи на територията на Рибарския район и училища на територията на Рибарския район.

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са инвестиции в дребно мащабна инфраструктура която е насочена към:

1.         Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в места за настаняване с капацитет до 10 стаи за настаняване;

2.         Изграждане и/или преустройство на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в Рибарския район;

3.         Инвестиции за изработване/закупуване на лодки и други плавателни съдове с цел туризъм;

4.         Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за създаване на нови услуги и продукти;

5.         Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;

6.         Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на Рибарския район;

7.         Закупуване на оборудване и обзавеждане за развитие на нови продукти и услуги в територията;

8.         Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове;

9.         Дейности за информация и публичност.

Процедурата чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.124 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо):

Кандидатите представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност.

В случай на финансово подпомагане само за нестопански дейности от бенефициенти, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, чл. 107 и 108 от ДФЕС не се прилагат.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Разработените от МИРГ документи, включващи условия за кандидатстване за прием на проекти по подмярката, само за тези случаи се съгласуват с министъра на финансите, съгласно Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 389 945,88 лв., от които 331 454 лв. са от ЕФМДР и 58 491,88 лв. лв. национално съфинансиране.

Минималния и максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по настоящата процедура е както следва:

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.

            Максимален процент на съфинансиране - до 50% от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти на публични организации при условието на чл. 95, ал. 3, буква (б) от Регламент 508/2014г. на Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета, от които:

            Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85 %

            Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

            Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Критерии за подбор

1. Проекти включващи инвестиции за разнообразяването на икономически дейности в територията 

 

2. Създаване на нови работни места: 

- едно работно място

- от 2 до 5 работни места

- над 5 работни места

 

3. Проекти свързани със създаване на нов продукт или услуга

 

4 .Проектът популяризира цялостно територията

5. Проектът води до подобряване на качеството на живот

 

6. Проекта е свързан с инвестиции в нови енергоспестяващи технологии

 

7. Вид на предприятието –  микро или малко

 

8. Внедряване на иновация

9. Проекта експонира по нов начин местното културно и природно богатство

 

Общ брой точки – 100 точки

 

15 точки

 

 

 

1 точка

3 точки

10 точки

 

15 точки

 

 

15 точки

 

15 точки

 

 

5 точки

 

 

5 точки

 

 

10 точки

 

10 точки

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) и на интернет страницата на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ - mirg-nessebar.eu

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез  ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 28.05.2023 г. Допълнителни въпроси могат да се задават през ИСУН 2020.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 18.06.2023 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук : https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/12133