Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“

             Цели по мярката:

Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ ще постави акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и  развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.

        Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“, се очакват следните резултати:

 • Планирана и приложена обща маркетингова стратегия за развитие на туристическия потенциал в Рибарския район (РР);
 • Разработени и позиционирани на пазара поне 2 туристически продукта;
 • Създадени  поне 2 места за настаняване;
 • Повишена разпознаваемост на дестинацията и на продуктите и услугите в нея;
 • По-пълноценно интегриран сектор на рибарството в сектора на туризма, чрез предоставяне на съвместни услуги;
 • Разработени или обновени  поне 3 места за хранене с преобладаващо/тематично рибно меню;
 • Повишен туристопоток в Рибарския район;
 • Осигурена алтернативна заетост на  заетите в сектор „Рибарство”.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и закона за кооперациите
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
 • Общини
 • Формални публично-частни партньорства между общини и частни юридически лица
 • Училища и настоятелства от РР

По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.         Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързани с него други видове алтернативен туризъм;

2.         Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в рибарски хижи и места за настаняване  с външен вид, съответстващ на обкръжаващата природна среда ;

3.         Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР;

4.         Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители;

5.         Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с риболовни и водни спортове;

6.         Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;

7.         Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

8.         Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство;

9.         Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

10.       Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни туристически обекти;

11.       Дейности и системи за комплексно маркетиране на туристическите продукти и услуги;

12.       Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти;

13.       Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на рибарската област;

14.        Дейности за информация и публичност.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.123 Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо):

Кандидатите представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност.

В случай на финансово подпомагане само за нестопански дейности от бенефициенти, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, чл. 107 и 108 от ДФЕС не се прилагат.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В Насоките за кандидатстване МИРГ може да представи и други доказателства за определяне на дадена дейност като „непомощ“.

Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Разработените от МИРГ документи, включващи насоките за кандидатстване за прием на проекти по подмярката, само за тези случаи се съгласуват с министъра на финансите, съгласно Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ).

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 273 805.52 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лева.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 273 805.52 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Несебър-Месемврия“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Максимален процент на съфинансиране – за проекти на частни бенефициери и публично-частни дружества до 50% от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти  на публични бенефициенти при условието на чл. 95, ал. 3, буква (б) от Регламент 508/2014 г. на Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета, от които 85 на сто  са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република България.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълния пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Несебър-Месемврия“ - mirg_nesebar@abv.bg

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 16.01.2023 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 06.02.2023 г. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/11225