Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – Мярка 1.2„Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор “Рибарство” в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.091 Мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор “Рибарство” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Чрез Мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 1 от СВОМР - засилване на ролята на рибарските общности и подобряване на конкурентоспособността на рибарския сектор, чрез задържане на максимална добавена стойност в територията, както и на специфична цел 2 Диверсификация, разработване и предлагане на нови продукти и услуги от рибарския сектор. Прилагането на мярката е насочено към прилагане и внедряване на нови технологии (иновации) в риболова, разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните продукти, подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата, сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов, инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството, подобряване на съществуващи методи и съоръжения за риболов, закупуване на нови рибарски съдове и специализирана техника за риболов и съхраняване на улова, подобряване на техническата инфраструктура свързана с риболова и маркетинга на рибни продукти, подобряване или изграждане на лодкостоянки.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват :

- Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон, извършващи дейност в сектор „Рибарство“;

- Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ, представляващи интересите на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област);

- Юридически лица, еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон, извършващи дейност извън сектор „Рибарство“;

Допустимите за финансиране дейности са:

1.         Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти за улов и производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;

2.         Инвестиции за изграждане на места за разтоварване и  първа продажба на риба, модернизиране или изграждане на лодкостоянки;

3.         Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;

4.         Инвестиции за подобряване на риболовния парк на рибарите(СМР,оборудване и др.);

5.         Инвестиции в техническа инфраструктура и рибарски селища;

6.         Инвестиции в специализирана риболовна техника;

7.         Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова и свързаните с него производства;

8.         Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;

9.         Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;

10.       Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;

11.       Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;

12.       Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);

13.       Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура;

14.       Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии;

15.    Обучения за квалификация и преквалификация и изграждане на капацитета на рибарската общност и местното население.

16.      Дейности за информация и публичност до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти.

Процедурата чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.091 Мярка1.2„Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор “Рибарство” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо):

Кандидатите представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност.

В случай на финансово подпомагане само за нестопански дейности от бенефициенти, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, чл. 107 и 108 от ДФЕС не се прилагат.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В Насоките за кандидатстване МИРГ може да представи и други доказателства за определяне на дадена дейност като „непомощ“.

Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Разработените от МИРГ документи, включващи насоките за кандидатстване за прием на проекти по подмярката, само за тези случаи се съгласуват с министъра на финансите, съгласно Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 110 000 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 10 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ  за един проект е 110 000 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на община Несебър.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 % от общите допустими разходи за проекти на частни бенефициери и 100 % за проекти  на публични бенефициенти  от които:

•           85% съфинансиране от ЕФМДР и

•           15% съфинансиране от националния бюджет.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) и на интернет страницата на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ – mirg-nessebar.eu

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 08.06.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 29.06.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.