Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.)

МИРГ Несебър-Месемврия

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти  BG14MFOP001-4.045 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Кратко описание на дейността на външните експерти – оценители

Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ, съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър  – Месемврия.

Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани във Вътрешните правила за работа на МИРГ Несебър  – Месемврия.

Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

  • Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;
  • Интервю с кандидатите;
  • Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати;

    3.  Минимални изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите следва да са физически лица.
 • Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“  по  специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.
 • Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
 • Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
 • Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия и работа в ИСУН.
 1. Кандидатите за външни експерти не следва:

Кандидатите за външни експерти не следва:    

  • да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
  • да са членове на Управителния съвет на МИРГ.
  • да  са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
  • да са поставени под запрещение.
  • да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ Несебър - Месемврия.
  • да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост  с членовете на УС на МИРГ Несебър - Месемврия;
  • да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година.
 1. Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Копие от документ за завършено висше образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
 •  Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • Декларация по образец;
 • Декларация – лични данни.

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

 1. Документите за кандидатстване се подават  лично, по пощата или чрез куриер в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия на хартиен носител в запечатан плик на адрес:

гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия, всеки работен  ден от 10.00 до 15.00 часа, до 03.06.2020г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

За допълнителна информация:

Електронна поща: mirg_nesebar@abv.bg

Офис на МИРГ Несебър-Месемврия: гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия

Комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител: