Екипът на МИРГ Несебър-Месемврия взе участие в първата работна среща на FAMENET с български МИРГ-и провела се на 16 и 17 юни в хотел "Аква" ,град Бургас.

Основни цели на срещата бяха:Насърчаване на по-ефективното и ефикасно изпълнение на стратегии за развитие на рибарски територии в програмен период 2021—2027 г. и Подпомагане на планирането и реализиране на проекти от дребномащабни рибарски общности в рамките на подхода ВОМР.В срещата участваха представители на МИРГ-и, които са финансирани от ПМДР 2014 – 2020,представители на МИРГ-и, участвали в процеса на подготовка в рамките на ПМДР 2014 – 2020, които не са с финансирани от ПМДР 2014 – 2020 стратегии, представители на потенциални рибарски територии в рамките на ПМДРА 2021 – 2027,представители на УО на ПМДР.

Бе представена новата организация FAMENET .Разисквани бяха няколко теми,а именно: Ефикасно и ефективно прилагане на стратегии за развитие на рибарски територии в програмен период 2021—2027 г., Изпълнение на проекти от дребномащабни рибарски общности (увеличаване на броя на тези проекти и капацитета на МИРГ при ангажирането и подпомагането на бенефициерите от техните дребномащабни рибарски общности), Ефективна комуникация: Привличане на заинтересовани страни.