П О К А Н А

от

Румен Кулев Кулев -  Председател на Управителния съвет

 на СНЦ „Местна инициативна рибарска група НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ, седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“10, БУЛСТАТ – 177224916

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана, Ви каня да присъствате на Общо събрание на СНЦ „Местна инициативна рибарска група НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ, в качеството Ви на негов член, което ще се проведе на основание чл. 21 и следващите от Устава на Сдружението, на 20.01.2021 г., от 13:00 ч., в офиса на Сдружението на адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул.  „Плиска” №1, при следният дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ “МИРГ Несебър-Месемврия“ за 2020 г.,

2. Приемане на ОПР и Баланс за 2020г.,

3. Приемане на финансов отчет за 2020г.,

4. Разглеждане и обсъждане на Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия и Анализ на изпълнение  на СВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия

5. Приемане на Доклад на изпълнителния директор на сдружението с предложения за промяна на Стратегия на ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия

6. Приемане на решение за промяна на Стратегия на ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия

7. Приемане на решение СНЦ “Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“ да стане учредител на  Сдружение с нестопанска цел с наименование „Асоциация на българските местни инициативни рибарски групи“ и определяне за представител -Румен Кулев Кулев- председател на управителния съвет на СНЦ“Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно от 14.00часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. Заседанието се свиква по решение на УС на СНЦ“МИРГ Несебър-Месемврия“, проведено на 05.01.2021година. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението, на адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул.  „Плиска” №1. За допълнителна информация -   Румен Кулев – председател на УС – 0893013333.