ПО ПМДР ИЗГРАЖДАТ „МОРСКА КЛАСНА СТАЯ“ В НЕСЕБЪРСКОТО СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
 

Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в несебърската община – СУ „Любен Каравелов“ по проект , финансиран по процедура чрез  подбор на проекти  № BG14MFOP001-4.097 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия”, мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ , финансирана от Програмата за морско дело и рибарство.

 

            Проектът предвижда изграждане и оборудване на  „Морска класна стая“, а непосредствено до нея  създаване на Зона за отдих, разположени в двора на образователното заведение. В част от коридора на първия етаж от сградата на СУ „Любен Каравелов“ ще бъде обособен Информационен център за Черно море, предназначен за учениците от начален етап и за групите от целодневна форма на обучение.

Образователният еко кът, позициониран в двора, ще осигури условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата, както и за повишаване на познанията им в областта на рибарството. Предвижда се провеждането на изнесено обучение за морските видове от района, на което ще бъдат поканени гост-лектори от местната рибарска общност.

Откритата класна стая ще даде възможност още в най-ранна възраст учениците да имат досег с местните морски видове, за което ще се провеждат регулярни обучения в зависимост от сезонното наличие на рибните ресурси. Учениците ще получат знания за устойчивия риболовен туризъм в нашия район. Придобитите знания от децата ще са основа за израстването на подготвени местни предприемачи, възпитани да ценят, опазват и представят привлекателността на рибарството.