На 15.06.2023 година от 11.00 часа в Артиум център,площад"Жулиета Шишманова"1,град Несебър ще се проведе обучение "Управление и отчитане на проектни предложения по ПМДР 2014-2020" във връзка с "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър - Месемврия", финансиран чрез Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. по "Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.".

Целта на обучението е изграждане на  капацитет и повишаване на компетенциите на бенефициентите по отношение на управлението на проектния цикъл, изпълнението и отчитането на проекти по ПМДР 2014-2020 във връзка с успешното изпълнение на Стратегията на МИРГ „Несебър – Месемврия“.