Насоки за държавна помощ в сектора на рибарството и аквакултурите („Насоки за рибарството“). Ревизираните насоки определят условията, при които държавната помощ, предоставена от държавите-членки в подкрепа на секторите на рибарството и аквакултурите, може да се счита за съвместима с единния пазар. Те отразяват стратегическите приоритети на ЕС, по-специално общата политика в областта на рибарството („ОПОР“ ), особено по отношение на новия Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури („EMFAF“) и Европейския зелен пакт.Новите правила за държавна помощ помагат на държавите членки да постигнат амбициозните зелени цели на ЕС чрез подобряване на енергийната ефективност и смекчаване на ефекта от изменението на климата, без неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар. По-специално, те въвеждат следните основни промени:· по-широк обхват на мерките, насочени към болестите по животните в аквакултурите, позволяващи отпускането на помощ за възникващи болести по животните и някои инвазивни чужди видове;· нови категории помощ, като помощ за флота и мерки за преустановяване (в съответствие с EMFAF) и помощ за инвестиции в оборудване, което допринася за безопасността на риболовните кораби в най-отдалечените региони на Съюза.Същевременно ЕК отбелязва, че е малко вероятно мерките за увеличаване на капацитета да бъдат одобрени. Новите насоки бяха одобрени от Комисията през декември 2022 г. и ще бъдат приложими от 1 април 2023 г.

Повече подробности – тук:https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-adopts-revised-rules-fishery-and-aquaculture-sector-2023-03-17_en