Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ по ПМДР  - Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

- Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

- Община Несебър;

- Формални публично-частни партньорства между общини и частни юридически лица регистрирани съгласно Закона за концесиите;

Чрез мярка 3.2 се цели  да  се популяризират местните ресурси и подкрепи развитието на дребно мащабната инфраструктура  на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Ще се постави  акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо  наследство, занаятчийството, развитие на нови дейности и услуги свързани с тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, изграждане на интерактивни музеи на открито и др. Прилагането  на мярката ще допринесе за постигане на :

  • Популяризиране, валоризиране и опазване на природните и културни ценности в територията;
  • Развитие на дребномащабна инфраструктура в подкрепа на туризма и рибарството;
  • Насърчаване на устойчиви практики, популяризиране и информиране на местната общност за поведение щадящо околната среда, чрез използване на технологии способстващи адаптирането към климатичните промени;
  • Създаване на туристически атракции с познавателна или обучителна цел

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

1.         Дейности, свързани с експонирането и осигуряване на възможности за опознаването на природното наследство с цел развитие на устойчив риболовен и екотуризъм в рибарския район;

2.         Изграждане на дребно мащабна, инфраструктура за развитие на риболовен и свързан с него екотуризъм -  дребно мащабни екологосъобразни съоръжения (в среда близка до естествената и чрез устойчиво използване на природните ресурси); 

3.         Опазване и валоризиране на природното и културното наследство за развитие на устойчив туризъм;

4.         Дейности, свързани със стартиране на механизми за постоянни образователни дейности за деца и младежи, насочени към опазване на околната среда и включващи голям брой участници;

5.         Дейности, свързани със създаване на ефективна информационна мрежа относно използването и опазването на рибните ресурси; Преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни;

6.         Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности;

7.         Обновяване, възстановяване и развитие на рибарски селища и рибарски махали: подобряване и възстановяване на обществените зони чрез оформяне на външни площадки, изграждане на тротоари, осветление, павиране и др.;

8.         Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди;

9.         Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: примерни могат да бъдат следните: - посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел, свързани с устойчив риболов;

10.  Организиране на информационни кампании и събития за популяризиране на местното природно и културно наследство;

11.  Експониране на природно и културно наследство на рибарския район чрез иновативни за територията методи;

12.       Управление на проектите;

13.       Дейности за информация и публичност;

Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 170 219,95 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 150 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 % от общите допустими разходи за проекти на частни бенефициери, и 100 % за проекти  на публични бенефициенти  от които:

  • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg  и на интернет страницата на МИРГ „Несебър“ - http://mirg-nessebar.eu/.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на  23.02.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 16 март 2021 г.

Пълният пакет документи можете да намерите на следния адрес:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6437