МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ в ЕС започват да работят по стратегии за местно развитие за периода 2021-2027. За много от тях това вече ще бъде третото поколение стратегии за техните области. Ръководството има за цел да им помогне да разработят по-целенасочени и амбициозни местни стратегии за отговор на различни нови предизвикателства, пред които са изправени риболовните зони. Ръководство № 20 на FARNET предоставя инструменти за критичен размисъл върху миналото и извличане на уроци за бъдещето върху съдържанието на местните стратегии, интегриране на сътрудничеството в местните стратегии за развитие и планирането на дейностите на МИРГ./assets/upload/files/en_farnetguide_20-fin.pdf