Информационен бюлетин за рибарство и аквакултури „Фарнет“

➢ Предизвикателствата от измерване на ефектите от подхода „Водено от местната общност местно развитие“
➢ Иновации по местната верига на доставки
➢ Риболовни зони и кризата с мигрантите
➢ Доклади от Шотландия, Менорка и Южна Финландия
➢ Практични модели и идеи за ползотворно сътрудничество

Съдържание
Една година от живота на водещите местни инициативни рибарски групи (Шотландия, Великобритания): Местния преход с помощта на Фарнет.

2015-2016 е важна преходна година за всички местни инициативни групи по рибарство и аквакултури (МИРГ) в Европейския съюз и най–вече за водещите от тях, чието участие в дейности, водени от Фарнет са съдействали за успешното им преминаване през този преходен период, като са получили и възможността да се подготвят са близкото бъдеще.

Доклад: Готови за отплаване (Менорка, Испания)
С непрекъснато изграждане на местни активи, дългогодишен опит по програма ЛИДЕР и запазена незамърсена околна среда, сега остров Менорка се подготвя да разшири участието си в подкрепа на развитието на рибарството и аквакултурите и другите морски крайбрежни дейности.

Крайбрежни риболовни зони, подходът „Водено от местната общност местно развитие“ и мигрантската криза
Тристранно интервю с Жан-Рене Билонго (Италия), Анастасиос Перименис (Гърция) и Пиа Смедс (Финландия)

Иновации по местната верига на доставки
Иновациите и адаптацията към нови тенденции, ведно с проактивния подход към отварянето на нови пазари, са изключително важни за гарантиране на устойчиво и жизнено бъдеще за малкия и дребен бизнес в много риболовни зони.

Редакционна статия
„Едно от новите предизвикателство за периода 2014-2020 е засиленият акцент върху резултатите. Първата пълна година от втория период на Фарнет вече е в историята. Това бяха напрегнати месеци за всички ангажирани с рибарството, които прилагат подхода „Водено от местната общност местно развитие“, в който повече от половината местни инициативни групи вече бяха избрани, а повечето от тях предстои да бъдат подбрани до края на годината.

Този процес, обаче, се различава доста в различните райони. Много от местните инициативни рибарски групи (МИГР) се създадоха на основата на съществуващи такива с богат опит, какъвто е случая с местната група ЕСКО, за която става въпрос в репортажа от Финландия. На други места, се основаха изцяло нови местни инициативни групи, често на база на предходен опит по програмата ЛИДЕР, като например в Менорка, Испания. В Шотландия, стремежът към по-добро координиране на европейските фондове доведе но нови, смесени местни инициативни групи, създадени на базата на три МИРГ от периода 2007-2013. Навсякъде тези местни групи вземат решение за прилагане на най-подходящите стратегии и партньорства, за да се посрещнат новите предизвикателства и да се извлече максимална полза от предлаганите от подхода „Водено от местната общност местно развитие“ възможности в областта на рибарството и аквакултурите.
Едно от новите предизвикателства в периода 2014-2020 е засиленият акцент върху резултатите. Преди, повечето местни инициативни рибарски групи са се опитвали да следят резултатите от своята работа, като скорошно изследване, проведено от специализираното звено на Фарнет, установи, че средно, всяка МИРГ, подпомогната по ос 4 на Европейския фонд за рибарство, е съдействала за създаването на почти 22 нови работни места. През този период, обаче, местните инициативни рибарски групи ще трябва да обръщат повече внимание на постигането и демонстрирането на резултати чрез въвеждане на обща система за наблюдение и оценка с индикатори, като брой на създадените работни места и бизнеси. Освен това, много МИРГ ще се опитат да усвоят дълготрайните и по-качествени ефекти от подхода „Водено от местната общност местно развитие“, което е обект на по-подробен анализ в материал, подготвен със съдействието на експерти по оценяване на резултатите.
Много от местните инициативни рибарски групи се стремят да подобрят реализацията на местния улов, което се подчертава от заинтересованите страни от Менорка и инициативната група ЕСКО. Трябва да отбележим обаче, че в миналото не се и правило малко, но са необходими още иновативни и креативни решения, за да се продължи да се подобрява добавената стойност в различните нива на веригата на доставките. В този материал са представени идеи за разбиране на потребителските тенденции, откриване на нови пазарни възможности, партньорство с научни звена и поемане ролята на катализатор на промените. Те формират и основната тема на проведения в Солун през октомври 2016 година от Фарнет семинар „Стимулиране на бизнеса по веригата на потреблението“.
Друго предизвикателство, пред което в бъдеще ще се изправят все по-голям брой местни инициативни рибарски група, е налагането на социалното включване на местно ниво, а при определени обстоятелства, справянето с проблема с мигрантите и бежанците. По-долу е приложено тристранно интервю, което разкрива част от проблемите и предлага потенциални решения за рибарските общности на база на натрупания опит в Гърция, Италия и Финландия. Отчитайки важността на тази тема за много риболовни зони и за Европейската комисия като цяло, Фарнет ще продължи да работи по въпросите на социалното включване и през следващите години.
За справяне с тези предизвикателства и възможности, МИРГ са учат и обменят опит чрез процеси на сътрудничество с други сходни местни инициативни рибарски групи. През 2007-2013, подходът „Водено от местната общност местно развитие“ в областта на рибарството е бил все още нов и е имало относително малко проекти за сътрудничество (част от тях, описани в материала за „Практични модели и идеи за ползотворно сътрудничество“). Ние се надяваме, че тези примери и възможности, създадени на мрежов принцип от Фарнет ще окуражат повече местни инициативни групи да си сътрудничат през новия период.
След като половината от предвидените МИРГ вече са били подбрани, реализацията става все по-бързо в сравнение с предходния период. Това свидетелства, както за капацитета, така и за социалния капитал, който се изгражда сред прилагащите подхода „Водено от местната общност местно развитие“, и за интереса, генериран от местното развитие през изминалия програмен период. В тази връзка, от местните инициативни рибарски групи се очаква не само да добавят още добавена стойност в своите области, но и да могат да оценят добре своето изпълнение. С нетърпение очакваме новите много-целеви възможности за финансиране и подобрено сътрудничество, които ще дадат на МИРГ необходимия потенциал да се справят с предизвикателството, пред които ще се изправят в бъдеще.
Францискос Николиян
Завеждащ отдел „Структурни политики и икономически анализи“ към Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Една година от живота на водещите местни инициативни рибарски групи (Шотландия, Великобритания): Местния преход с помощта на Фарнет.
2015-2016 e важна преходна година за всички местни инициативни рибарски групи (МИРГ) в Европейския съюз и най-вече за една това инициативна група, която асоциира групите от шотландското крайбрежие, Източен Лотиан и МИРГ „Файф“. Участието в инициативи на Фарнет помага на тази нова инициативна група да премине успешно през този преходен период и да използва възможностите да се подготви за предстоящите предизвикателство.

„Проведената през март 2015 в Брюксел конференция под егидата на Фарнет „Плаване към 2020“, с която завърши програмния период 2007-2013, за мен бе много полезна, тъй като там се запознах с много различни проекти и местни инициативни рибарски групи. Установих, че много от тях имат добра икономическа основа зад гърба си, а част от тях и голям опит в областта на рибарството, но най-важното беше, че те разбираха необходимостта от икономическо и бизнес развитие“, казва Хю Уилямс, Завеждащ Шотландския съвет по граничните въпроси, който координира програма ЛИДЕР в югоизточна Шотландия.
Шотландското правителство се обърна към трите МИРГ, които оперираха по югоизточното крайбрежие на Шотландия през програмния период 2007-2013 година, с молба да се обединят в една местна инициативна рибарска група, наречена „Форт“, тъй като тази нова група трябваше да оперира от двете страни на устието на река Форт. Предимствата на това обединение са залегнали в по-големия мащаб на новата МИРГ с по-голямата си критична маса в областта на рибарството и интерес от браншовите организации, което от своя страна позволява поддържане на едно по-високо и по-специализирано ниво на подкрепа.

Силата е в обединението
„Ние сме повече от щастливи“, казва Хелън Рорисън, представител на бившата МИРГ „Файф“, сега представител на борда на новата МИРГ.
„Предходният период, който в Шотландия започна през 2012 година, беше един вид поставяне на основите за партньорство и съвместна работа по проекти. Ние не разполагахме с достатъчно средства да си наемем координатор. Сега имайки такъв координатор, за нас е много по-лесно, независимо от големите разстояния и рискът, някои от членовете и заинтересованите страни да не могат да присъстват на всички наши събрания.“
„Повечето от връзките на регионално ниво вече са осъществени“, казва членът на новата МИРГ, Джон Макмилан, който е съветник за Източен Лотиан. „Сега вече проектите са по-ясни и техните цели са разбираеми, което прави осъществяването им по-лесно. Самият преход премина много успешно, тъй като отговорниците за това бяха добре запознати с нормативните изисквания.“
„Ние се учим един от друг“, допълва Аласдеър Суон, председател на Асоциацията към Пристанище Дънбар. „Съвместната работа ни окуражава да задаваме необходимите въпроси за устойчивостта на проекта“.
„Тази по-широка програма е един вид катализатор, който влива свежа кръв. Трите съвета вече са усетили ползите от предишните програми. Налице са общи предизвикателства и много синергии между тези три области, като за нас е много добре, че можем да запазим целия ентусиазъм на старите местни инициативни рибарски групи.“, казва Сюзан Смит, която отговаря за икономическото развитие на Съвета в Източен Лотиан. „Задачите са ясни, взаимовръзката е добра … ние споделяме общи проблеми и ценности, като общата ни цел обединява хората“, заключава Джон Макмилан.

Многоцелева диверсификация
На база на проведени широки консултации с местния бизнес и общностни групи през 2014 година, новите стратегии за местно развитие (СМР) на трите територии обединяват два потока от финанси от ЕС – субсидии по програмата за развитие на селските региони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и субсидиране чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Във всяка област, в стратегиите за местно развитие и трите бивши местни инициативни групи отговарят на изискванията за субсидии от Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), докато новата обединена МИРГ отговаря на критерии за субсидии по всички възможни програми.
Крайбрежието, по което оперират бившите МИГР „Скотиш Бордърс“ и „Източен Лотиан“ има много дълга история за използване на морските ресурси. Главните общности в района: Аймаут, Сейнт Абс, Колдингам, Бърнмаут, Дънбар, Северен Беруик и Кокензи/Порт Ситън, традиционно разчитат на риболова, като основно средство за препитание, като тези местни общности и морето са тясно свързани. На северния бряг на река Форт, където оперира МИРГ „Файф“, са разположени 17 селища от Бърнтайланд до Сейнт Андрюс. Риболовният сектор е най-големият работодател в района, което го прави изключително важен за икономиката.
Освен икономическа стойност, тази област има и богато природно наследство, с редица доброволни, национални и международни защитени местности и резервати и невероятни природни красоти. Това е една от най-популярните дестинации за водолазен туризъм в Европа, с няколко привлекателни морски курорта, които се грижат за летовниците като им предлагат морски развлечения, туристически преходи и възможности за игра на голф.
Въпреки това, из цялата територия, която сега се покрива от новата обединена местна инициативна рибарска група, се наблюдава продължително тенденция на спад в риболовната индустрия, която преди това се е занимавала основно с улов на риба чрез тралиране, а сега с улов на различни видове раци и омари. Ос 4 на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) предостави възможност за подкрепа на съществуващи и разрастващи се сектори като туризъма и ресторантьорството. „Местната стратегия на „Файв“ е фокусирана към социалното предприемачество“, казва Хелън Робинсън. „Ние се опитваме да свържем дребните местни производители с туризма, но има редица общини, където тази работа трябва да се засили. Имаме нужда от по-добра координация за да налагаме местното производство и туризма.“. Диверсификация е ключовата дума. „Публикувахме покани за набиране на предложения в разпространяваните от Съвета бюлетини и местни медии, но от това няма нужда, тъй като вече се наблюдава голям интерес. Представени са вече около 18 проекта.“, обяснява Розалин Макартър, сътрудник към местната инициативна рибарска група, отговарящ за проектите.

Единбург (8-10 декември 2015 година)
„Внедряване на подхода „Водено от местната общност местно развитие“ и съответните фондове“

Първият преходен семинар на местната инициативна рибарска група „Форт“ със съдействието на Фарнет по новия програмен период се проведе в периода 8-10 декември 2015 година в Единбург, Шотландия. Той предостави нови възможности за управляващите органи (УО) на европейските структурни и инвестиционни фондове да научат, вдъхновят и да бъдат вдъхновени от този подход за „Водено от местната общност местно развитие“, като засилят сътрудничеството и гарантират най-ефикасното разпределение на наличните средства.
Възможността за подкрепа на този подход, се разшири и обхвана всички европейски структурни и инвестиционни фондове. Разбирането по програмите на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е значително, като европейският фонд за развитие на селските райони и европейският структурен фонд вече също адаптират този подход и в скоро време се очаква засилване на влиянието от европейско финансиране на местно ниво.
Подходът за „Водено от местната общност местно развитие“ ще изиграе важна роля при посрещане на предизвикателствата, пред които е изправена Европа, като вързаните с това проекти и инициативи, които са разработват паралелно, могат да се възползват от подходящи субсидии, получавани от няколко фонда.
Този семинар имаше за цел да подпомогне управляващите органи да стартират съответните програма за прилагане на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“, като се засили сътрудничеството между структурните и инвестиционни фондове на ниво Европейски съюз и между управляващите органи на национално и местно ниво, и се подтикне и засили интеграцията на фондовете на местно ниво.

Хелзинки (24-26 май 2016 година)
„Ориентирани към резултатите подходи за „Водено от местната общност местно развитие“ в областта на рибарството и аквакултурите“

Вторият преходен семинар на Фарнет на тема „Ориентирани към резултатите подходи за „Водено от местната общност местно развитие“ в областта на рибарството и аквакултурите“ се проведе в Хелзинки в периода 24-26 май 2016 година. В дискусиите относно подобряване на резултатите от прилагане на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“ в областта на рибарството и аквакултурите“ на местна почва и измерване на постигнатите резултати се включиха над 90 местни инициативни рибарски групи, както и представители на Световната банка, съвместни научно-изследователски центрове и представители на европейските институции.
Общо 140 участника от 19 страни обмениха свои мнения относно начините за развитие на стратегии, научиха как да използват СМАРТ индикатори и цели, да изработват по-добри системи за мониторинг, да насочват заетите в рибарството да прилагат подхода за „Водено от местната общност местно развитие“, както и да оценяват по-широко ефекта от работата на местните инициативни рибарски групи.
По време на това събитие, участниците имаха възможност да се запознаят с инструментите и методите, които са ползвали МИРГ и управляващите органи през изминалия програмен период 2007-2013 година. Тези инструменти бяха представени чрез интерактивно изложение, където местни инициативни рибарски групи и други организации, заинтересовани в прилагане на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“, от цяла Европа, показаха и изложиха своите методи за събиране, анализиране и тълкуване на данни от своите бенефициенти. От активните интернет платформи към събитието, тези инструменти представиха множество идеи как да се гарантира редовно, ефикасно и понякога дори забавно измерване и демонстриране на резултатите от прилагане на този подход.
Тези проекти са свързани с обучение в основните училища (където учениците научават повече за кариера в морското дело, начините за обработка на рибата и спасителни мерки на борда на плавателните съдове), водолазен туризъм (важна за местните дейност, при която се усеща недостиг на леглова база) и развиване на пристанищата (инфраструктура в полза на цялата местна общност). „Тук, в Аймаут, погледите ни са насочени към морето“, казва Греъм Синклеър, председател на МИРГ „Форт“. „Провеждаме кампания от две години да бъдем избрани за посредник при изграждане на вятърна централа на брега, която предстои да бъде изградена съвсем скоро в тази част на Северно море. Това е проект в полза на местната общност, тъй като ще се открият доста нови работни места. Финансиранията по ос 4 на Европейския фонд за рибарство ни дадоха възможност да поставим Аймаут на картата на производителите на енергия от възобновяеми източници. Новата програма ще ни даде възможност да продължим да лобираме в тези критични времена.“

Дълги традиции във воденето и осъществяването на развитието на местна почва от самата местна общност
„Ние не разполагаме с много проекти, които да са предназначени изключително само за рибарите“, казва Хю Уилямс. „Всички проекти трябва да са в полза на цялата общност, а това не е противоречиво – проект за реновиране на бреговата ивица, например, е в полза на всички хора, както за рибарите, така и за всички останали граждани.“
Воденото и осъществявано от местната общност регионално развитие не е нещо ново за Югоизточна Шотландия. Районът може да разчита на гъста мрежа от доброволчески организации и отделни граждани, които са готови да се мобилизират за каузи, които засягат риболовния сектор и населението като цяло, като например създаването на „доброволен морски резерв“ преди 35 години (първият във Великобритания) или наскорошната кампания за закупуване на спасителен кораб, който да стои в базата на пристанището в Сейнт Абс (само за няколко месеца бяха събрани няколко стотин хиляди британски лири).
„Тази част от Шотландия е запозната с програми, насочени към риболова и местната общност още от инициативата ПЕСКА“ през 90-те години“, казва Браян Макгарт, Завеждащ Службата по икономическо развитие към Шотландския съвет по граничните въпроси. „Инициативата ПЕСКА за преструктуриране на риболовния сектор остави много положително впечатление. За пръв път хората имаха възможност да участват в програма, насочена към местната общност. Това означава, че Ос 4 на Европейския фонд за рибарство не започва от нулата. Още от самото начало, това се посрещна с положителни емоции, ангажираност, ентусиазъм и разбиране и това, естествено, доведе до реализирането на някои много добри проекти. Така, че ние влязохме в програмата на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за прилагане на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“ с много добри позиции, а Фарнет оказаха голяма помощ като придадоха мащабност и по-голяма перспектива на проекта.“

… В контекста на европейската мрежа
Браян Макграт, който участва в проведения през тази година семинар на Фарнет е много ентусиазиран и категоричен за добавената стойност, която Фарнет дава: „С помощта на Фарнет, ние може да се възползваме от разсъжденията и труда на други като нас и да използваме техни идеи и опит в нашия местен контекст. Проведеният в Хелзинки семинар, например, представляваше наистина един опреснителен курс в областта на развитието на стратегии. Обсъжданите там въпроси ми помогнаха да разбера, че се налага да преоценим нашата стратегия по-бързо отколкото очаквах, тъй като сега считам, че е прекалено обща и че трябва да я концентрираме и насочим конкретно върху нашите цели. Хелзинки ни напомни, че трябва да се прилагат ориентирани към резултатите стратегии. Зададохме си въпроса: успяхме ли да определим наистина специфичните проблеми, които се стремим да разрешим? В този смисъл, методологичният инструмент с „дървото с разклонение на целите“, който беше представен на семинара, и проведените практически упражнения за формулиране на цели, бяха много полезни за нас.“
Хю Уилямс е съгласен и подчертава още една добавеноа стойност в европейската риболовна мрежа: „Аз присъствах на семинара в Единбург относно многоцелевия подход при финансирането и за мен това беше много полезно като информация. Разнообразиетое, предлагано от Фарнет, означава, че можем да обменим много специализиран опит, като дори и участници с по-малък опит усещат, че могат да дадат своя принос. Фарнет не е платформа на обучаващи, но и да даващи, а за това не е нужно да си експерт.“

Доклад

Водено и управлявано от местната общност регионално развитие в Менорка, Испания

Готови за отплаване
С непрекъснато изграждане на местни активи, дългогодишен опит по програма ЛИДЕР и запазена незамърсена околна среда, сега остров Менорка се подготвя да разшири участието си в подкрепа на развитието на рибарството и аквакултурите и другите морски крайбрежни дейности. Местната инициативна рибарска група на острова организира информационни срещи, мобилизира местните общности и разработва свои стратегии.

„Ние сме бойци!", възкликва Мария дел Пилар Гонзалес-Руиз. Миналата година тя изоставя своя успешен бизнес на търговец на риба и открива очарователен ресторант с името „Кан тану“, разположен на живописна улица близо до пристанището на Форнелс по северното крайбрежие на Менорка. Когато я питат за нуждите на местния риболовен сектор и общности, тя отговаря ясно и категорично: „Риболовът е жизнено важен за местното развитие“, обяснява тя. „Ние имаме отлична туристическа индустрия и стабилизирането на риболовния сектор и местните общности ще направи Менорка още по-привлекателно място. Трябва да налагаме местни дребни рибарски бизнеси, да демонстрираме ползите от това и да засилваме връзките между културата и риболова, може би като изградим музей на риболова,
който да се управлява от местните рибари. Съгласно новото местно законодателство, ние можем да стартираме дори и риболовен туризъм. Със сигурност не ни липсват идеи!“

Менорка е обявена за биосферен резерват през 1993 година и от дълго време има своя местна инициативна група (МИР) по програма ЛИДЕР. Асоциацията по ЛИДЕР в Менорка включва представители на местния съвет на острова, осемте местни органа на управление на острова, няколко публични институции и редица бизнеси и частни организации. През последните 20 години, тя е подкрепила стотици проекти (97 само в периода между 2007 и 2013 година), повечето от които проекти в областта на селското стопанство и развитието на селските райони и околната среда на острова. Въпреки, че трите островни гилдии на рибарите са членове на тази асоциация, нито един от техните проекти не е бил насочен директно към местния риболовен сектор. „Както обявяването на Менорка за биосферен резерват, така и програмата ЛИДЕР, оказва изключително положително въздействие върху острова“, твърди Хавиер Арес Гарсия, наскоро избрания министър на околната среда и президент на местната асоциация по ЛИДЕР. „Поради политически и икономически причини, ос 4 на Европейския фонд за рибарство е пропуснат от оперативните програми за Балеарските острови, което е голяма вреда за риболовния сектор, който до момента се е възползвал от съвсем малко на брой проекти за местно развитие.“
„Недостигът на човешки ресурс е друг проблем, който възпрепятства изпълнението на ос 4 на Европейския фонд за рибарство“, допълва Давид Добладо, който през 2013 година е избран да ръководи създаването на местна инициативна рибарска група в Менорка, която да е член на местната асоциация по ЛИДЕР.
По това време, асоциацията по ЛИДЕР е твърдо решена да не пропуска възможности за реализиране на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“ в риболовния сектор. Асоциацията ускорява своите институционни дейности и реализира техническата подготовка за създаването на МИРГ, включително извършвайки подробен анализ на риболовния сектор, улеснявайки координацията между заинтересованите участници и гарантирайки самоучастието като част от местните стратегии, като за целта са проведени персонални интервюта, попълнени са писмени въпросници и са проведени няколко работилници.
Една такава работилница е проведена на 2 юни в Ес Меркадал, общностен център, разположен в сърцето на острова. Хосе Карлос Масиас, консултант и експерт в областта на рибарството, работещ в близост до град Кадис, представя проект за стратегия, разработена съвместно с МИГ, пред публика от над 30 човека (рибари, местни власти, собственици на бизнеси и културни организации). Основните цели на тази стратегия са да се подобри устойчивостта и конкурентоспособността на риболовния сектор; да се популяризира откриването на работни места и социалното сближаване; да се съдейства за опазване на природното и културно наследство на острова, рибните запаси и морската флора и фауна; да се стабилизира профила на местните рибари; да се диверсифицират крайбрежните дейности, както и да се повиши и засили местния капацитет и да се промотират иновации.
„Сега имаме нужда да конкретизираме тези цели, за да можем да получим количествени измерения на очакваните резултати“, обяснява Гонсал Сегуи, Директор на асоциацията по ЛИДЕР. „Не трябва да сме твърде амбициозни, за да не се разочароваме. Трябва да намерим правилния баланс между това, което искаме, и това, което е реално достижимо.“
Мигел Труйол, отговарящ за селските и морски дела към съвета на острова, напълно подкрепя това мнение. „Трябва да управляваме очакванията. Трябва да окуражаваме хората да се ангажират без да им даваме напразни надежди.“

От континента към морето
Използването на успешните практики, които се прилагат в областта на земеделието, развитието на селските райони и околната среда, и адаптирането им към рибарството и аквакултурите, е задача, поставена за решаване пред местната група за опазване на птиците и природата на Балеарските острови (БАР), природозащитна организация, основана през 1977 година, която вече наброява над 1300 члена. „Ние акцентираме върху биологичното разнообразие и устойчивото управление на ресурсите“, казва Мигел Кампс, координатор на организацията по регионалната политика. „Ние се придържаме към концепцията за „добрия стопанин“ тук в Менорка, което ангажира земеделци и рибари. Преди около 15 години, подписахме договор с трите гилдии за създаване на морски резерв покрай северното крайбрежие на острова. През 2011 година, публикувахме ръководство с инструкции за устойчив риболов, но икономическата криза доведе до липса на средства, с които да реализираме мерките по цялата производствена верига. Инициативата на Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за прилагане на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“ ще ни помогне да се справим с този проблем.“
ОБСАМ е социално-екологичната организация, която отговаря за мониторинга на биосферния резерват Менорка. Като част нейната мисия е повишаване разбирането сред населението за устойчивото производство на храни, като за целта организацията е изработила специализиран уеб портал с информация, имаща за цел популяризиране на хранителните продукти от острова. Този нов портал (Agroxerxa) е стартирал през юни 2015 година с помощта на програма ЛИДЕР, като предоставя на потребителите достъп до около 500 местни продукта, 86 от които са с произход рибарство и аквакултури. Общо са представени 100 производителя, 250 магазина и 75 ресторанта, като всички те са подписали споразумение за качество и съгласие за свободна обмяна на информация. „При цена от само 22000 евра, това е една успешна и сравнително евтина инициатива“, казват координаторите по проекта Давид Карерас, Мирела Комас и Ева Кардона. „Екип от шест човека, определиха най-добрите производители и ресторанти на острова. „Фра Роджър“, онлайн платформа за гастрономи, която работи от няколко години, е била изключително полезна поради наличната база с данни за контакт. Agroxerxa стартира преди година и привлича по около 1000 посетителя месечно, повечето от тях местни жители. Сега, целта ни е да достигнем до туристите, като преведем съдържанието на портала и на английски език. Освен това планираме да работим с "Фра Роджър" и да предложим рецепти, базирани на местни продукти. Така, потребителите ще могат да намерят всичко от което имат нужда на острова.“

Стабилизиране профила на местните рибари

Хоана Барсело е бъдещ член на МИРГ и бивш президент на съвета на острова. Сега, тя се е върнала към предишната си роля на директор на закрития пазар в Цитадела, друг голям град в Менорка. Пазарът е приютил шест търговеца на риба, всеки притежаващ собствен кораб, които предлагат десетки видове риба и морски деликатеси. Една истинска наслада за очите и небцето!

„Погледнете този плакат за „Бавно хранене“ ей там“, отбелязва Хоана. „Вижте всички ресторанти около пазара, които ще ви приготвят рибата, която
сте купили от пазара. Освен това, "Фра Роджър" също предлага пълно меню и кратки уроци по готварство само за 20 евро. По мое мнение, късите вериги за доставка и преките продажби са много важни и стоят в основата на местното развитие. Трябва да наложим етикет за качество за всички рибни продукти, които се произвеждат тук в Менорка. Но първо трябва да подобрим складовата база, за да можем да изнасяме излишния зимен улов в останалата част на Испания. Това ще увеличи цените и ще повиши доходите на рибарите. В Менорка няма рибни тържища, така че пазари като този служат като ориентир за цените в сектора.“

Местната инициативна рибарска група в Менорка: история на учредяването

2013 година

Март: Първоначални обсъждания в рамките на местната асоциация за възможностите за прилагане на програми на Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);
Март-април: Събиране на необходимата информация за Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Фарнет и други местни инициативни рибарски групи (МИРГ);
Май: Участие на семинар по темите на Ос 4 на ЕФМДР в Мадрид.

 

2014 година

Април: Посещение и гостуване на МИРГ Фистера-Мурос-Ноя в областта Галисия;
Май: Общо събрание на асоциацията в Менорка, първи обсъждания на възможността за кандидатстване по програми на Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);
Юни: Участие на среща на мрежата на испанските местни инициативни рибарски групи;
Септември: Участие в мероприятието на Фарнет SW.FLAG.Lab в Барселона;
Октомври: Стартиране на социално-икономическо проучване на рибния сектор в Менорка;
Октомври: Посещение и гостуване на МИРГ Леванте Армериензе в областта Алмерия;

 

2015 година

Февруари: Заседание на управителния комитет на асоциацията в Менорка, където местният съвет на Менорка и МИГ се договарят да учредят МИРГ; на Давид Добладо се възлага задачата да изготви плана за развитие по програмите на Европейски фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 година;
Октомври: Нает е консултант, който да определи стратегията на МИРГ Менорка;
Октомври: Участие в семинара „Водено от местната общност местно развитие“ в Мадрид;

 

2016 година

Февруари: Проведена първа работилница за разработване на стратегия в Менорка, „Рибарство, ЕФМДР и МИРГ“;
Май: Общото събрание на Асоциацията на Менорка одобрява промените в своя устав и правилник и формално учредява селски комитет и комитет по рибарство;
Юни: Проведена втора стратегическа работилница в Менорка „МИРГ, стратегия за местно развитие и самоучастие“.

Поради малкия си размер и двойната изолация, Менорка няма рибни тържища, за разлика от останалите райони в Испания. Рибарите доставят улова си на гилдията, която претегля рибата и издава официален документ. „Системата има своите предимства и недостатъци“, обяснява Пере Оливер Роес, академик към испанския институт по океанография, един от бъдещите партньори на МИРГ. „Рибарите имат договори и фиксирани годишни цени към собствените си клиенти, ресторанти, търговци на рибни продукти и супермаркети. Рибата, която виждате, вече е продадена. Проблемът е, че цените могат да са по-ниски от тези, които биха били постигнати на едно тържище.“

В тясно сътрудничество с местните гилдии се въведоха редица иновативни технологии, включително нова система на тралене, чрез която се намалява вредното въздействие върху морското дъно и се намалява разхода на корабно гориво. „Нашата роля е да усъвършенстваме методите на риболов, като намалим вредното въздействие и себестойността на риболова, и улесним рибарите в реализирането на техния улов. Най-новият ни план е да следваме примера на Паламос, Каталуня, и да използваме голямото свободно пространство, с което разполага гилдията в Махон, за изграждане на съвсем нов рибен център. Той ще включва посетителски информационен център, зала за обучение, където хората ще могат да се научат да приготвят по-слабо известни видове риба, отдел за заготовка на супи и маринати, обща зона, където посетителите ще могат да приготвят и изядат своята риба и да се насладят на по едно питие. Местната инициативна рибарска група трябва да ни съдейства при набиране на необходимите финанси и ангажиране на всички по веригата.“

Хаиме Гомила, Президент на гилдията в Цитадела, също е твърдо решен да събере на едно място всички заинтересовани страни. Неговата цел е да убеди неговите колеги от Махон и Форнелс да се сдружат в маркетинг кооператив, който да може да бъде подкрепян от МИРГ. „Както подсказва името им, рибарите са добри в улова на риба, а не в продажбата ӣ. Един общ кооператив за Менорка ще ни даде възможност да съхраняваме зимния улов и да обработваме част от уловената риба. На острова няма консервни фабрики. С помощта на такъв кооператив, ние ще можем да изградим такава. Трябва да променим този сезонно-ориентиран модел на риболов и да повишим стойността по веригата.“

Печеливша при всички случаи ситуация
Ще може ли прилагането на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“ да гарантира успеха на всички тези проекти? Давид Добладо е оптимист и всички знаци към момента са наистина положителни, тъй като през последните две години на заден план се свърши страшно много работа, като се проведоха информационни срещи с потенциални бенефициенти, които подсказаха наличието на много други проекти (Генерален ремонт на музея при фара на нос де Кавайера, туристическа реклама на мидената ферма в Махон и др.) В рамките на новата МИРГ се откроиха няколко лидера, сред които споменатата вече Мария де Пилар, Каролина Морено Торес (културен аниматор) и Рафаел Оливер (председател на местния яхтен клуб). „Всички те са много много активни хора“, казва Давид. „Те са чакали тази
възможност от дълги години. Рибарите отдавна са изразили своето нетърпение. Менорка е силно заинтересована от тези процеси, но досега не сме успели да използваме напълно потенциала на подхода за „Водено от местната общност местно развитие“ и самоучастие. Това е едно предизвикателство пред всички нас, включително и пред самия мен, но в крайна сметка това е ситуация, от която винаги ще спечелим.“

Крайбрежни риболовни зони, подходът „Водено от местната общност местно развитие“ и мигрантската криза
Настоящата бежанска криза изправя конкретни предизвикателства пред Европа.

Фарнет общността е много загрижена за създалата се ситуация и въздействието върху крайбрежните и риболовни зони, където рибарите често се оказват в епицентъра на трагедиите. Това интервю има за цел да помогне в дебата за възможната роля, която местните инициативни рибарски групи могат да изиграят при решаването на този изключително важен проблем. Списание Фарнет интервюира трима души, които ежедневно се занимават с този проблем: Жан-Рене Билонго, координатор по въпросите на имиграцията към италианската федерация на селскостопанските и индустриални работници, Анастасиос Перименис, управител на МИРГ Лесбос и Пиа Смедс, консултант на МИРГ Актион Йостерботен във Финландия.

Въпрос: Жан Рене, можете ли накратко да опишете вашата организация и нейната мисия свързана с приема на бежанци?
Федерацията на селскостопанските и индустриални работници (ФСИР) е клон на синдиката към италианската генерална конфедерация на труда (ГКИТ). Ние представляваме работници в първичния сектор, включително преработвателната промишленост, и разбира се, риболовния сектор. По отношение посрещането на бежанците, Конфедерацията работи доста активно в тази сфера. Например, през 2011 година ГКИТ организира постоянно наблюдение, мониторинг и информационен център за мигрантите, които пристигат в Лампедуза. ГКИТ има офиси в цяла Италия, които се занимават със съдействие на мигрантите и защита на техните права.
Що се отнася до ФСИР, въпреки че е федерация, ние сме конкретно ангажирани със защитата на мигрантите, които са изложени и често стават жертви на експлоатация от страна на нелегални посреднически организации. Стотици хиляди мигранти работят в първичния сектор, където съществува сериозен риск от експлоатация на техния труд. Приложили сме много практичен подход, който наричаме накратко „уличен синдикат“. Срещаме се с работниците без значение къде се намират и ги информираме за техните права и разпоредбите на закона. Освен това участваме и в профсъюзната мрежа по въпросите на миграцията в средиземноморския басейн от субсахарните области. Опитваме се да помогнем на потенциалните имигранти и работници, които са бивши мигранти, на място в страната им по произход. В Тунис разполагаме с три офиса за информация и помощ. Имаме такива офиси и в Сенегал, като освен това си сътрудничим с такива асоциации в Мароко, Румъния и България.

Въпрос: Рибарите често се оказват в епицентъра на трагедиите. По какъв начин са ангажирани те?
Жан Рене: Преди няколко години, рибарите от Сицилия бяха много повече ангажирани, преди да се основе смесения патрул от италианци и представители на ЕС и съответните инициативи за спасяване в открито море, като Маре Нострум, Тритон и други подобни операции. Но дори и днес, сътрудничеството с рибарите у от особена важност, особено когато става въпрос за изпращане на сигнали за помощ за нуждата от спасителни лодки. Винаги когато имаме извънредна ситуация, италианските рибари са готови да изиграят своята спасителна роля.
Анастасиос: След като вече реализирахме Ос 4 от програмата на ЕФР през 2011-2015 година, ние имаме много тясно сътрудничество с местните рибари, като получихме много информация как бежанската и мигрантската криза оказва въздействие върху техния живот. Тези истории надхвърлят и най-смелото човешко въображение. Дори и най-закоравелите рибари, които ежедневно се изправят срещу гнева на природата, се обливат в сълзи, когато разказват тези истории. Това е въпрос на живот и смърт, и ситуацията изненадва всички. Преди около месец около Лесбос пристигаха по 50-60 кораба всеки ден, а понякога и повече, като никой от тях не беше подходящ и добре оборудван. В много от случаите, трафикантите от турския бряг изпращаха хората на сигурна смърт. Рибарите бяха най-важното звено при спасяването на човешките животи. Съгласно закона те нямат право да се намесват, а трябва само да информират крайбрежната охрана, но в много от ситуациите се налагаше спешно да помагат, без да имат време да чакат за помощ. А тези случаи са многобройни. В същото време, много от крайбрежните селища и рибарски общности бяха засегнати много сериозно. Представете си само в едно малко тихо селце с население 200-300 човека, късно през нощта да акостират 2-3 надуваеми лодки с по 150-200 измокрени, ужасени бежанци (колко хора от Афганистан са виждали вода или море преди и дали изобщо знаят, че човек може да се научи да плува?), а местните семейства трябва да им помогнат само и единствено със собствени средства…
Това беше през лятото и есента на 2015 година. Сега нещата са много по-добре организирани. Повечето от пристигащите се поемат от бреговата охрана, още преди да достигнат брега. Но все още политиката е много деликатна и местните хора и рибари не могат реално да я разберат.

Може ли риболовната индустрия да играе активна роля по този проблем?
Жан Рене: В Италия, в миналото имахме проблеми поради законодателството, което забранява на рибарите да помагат на мигранти, които са в открито море. Ако направят това те рискуват да бъдат обвинени в подпомагане на незаконен трафик и миграция. Федерацията на селскостопанските и индустриални работници (ФСИР) повдигна този въпрос и с помощта на рибарите организирахме публично мероприятие под мотото "Спасяването на бедстващи в открито море не е престъпление". Рискът беше наистина реален. Всеки рибар, който е помогнал на бедстваща лодка с мигранти можеше да бъде съден за това свое действие. Досега нямаше осъден рибар, но такава заплаха висеше като Дамоклев меч над главите им. Очевидно няма рибар, който да не отговори и да не се опита да спаси хора в бедствие, дори това да означава и загуба на приходи за него в бъдеще; ясно е, че самата процедура по спасяване на мигранти отнема време, през което рибарят може да вади прехраната си. Освен това, те бяха изправени и пред риска траулерите им да бъдат конфискувани, ако стигайки до брега се окаже, че на борда има мъртви мигранти. Крайно наложително беше да се предприемат действия, за да се поправи тази несправедливост и ние от федерацията, успяхме да постигнем това.
Анастасиос: Същото се отнася и до гръцкото законодатество, така че рискът е висок. Рибарите трябваше да поемат този риск, а по мое лично мнение те не трябва да правят това. Тяхната професия не е да спасяват и физически да се излагат на тези трагедии. Силно съм убеден, че трябва да се изгради цялостна европейска система за съдействие и оказване на помощ на бедстващи по море. Националната инфраструктура на нито една европейска страна не може сама да са справи с този проблем, тъй като той по същество е извън държавните граници. А този проблем, естествено, се усложнява и от политическа гледна точка...

Анастасиос и Пиа, активна ли е вашата МИРГ при посрещането на бежанци във вашите региони?
Анастасиос: Проблемът с ангажирането на МИРГ е много интересен за мен. Дали наистина една МИРГ трябва да се ангажира с проблем, където не притежава нужната експертиза? Каква е ролята на МИРГ: да спасява и улеснява бежанците или да осъществяват своята мисия за реализиране на стратегиите за устойчивостта и благосъстоянието на крайбрежните райони?
Разбира се от хуманна гледна точка отговорът не буди съмнения, и естествено осигуряваме всички средства, с които разполагаме, за да помогнем. Но въпросът е: нямаме ли възможност и капацитет да правим това на общоевропейско ниво? Необходима ли е наистина помощта на МИРГ? Ако отговорът е да, то тогава трябва да преразгледаме наново въпроси, като например допустимостта на проектите и т.н.
Помня, миналата година ние разгледахме всички възможности за използване на ос 4 на фондовете на ЕФР за решаване на въпроси, свързани с миграцията. Подготвихме и подадохме предложения за реални практически инициативи, но всички те бяха преценени като "недопустими" при бъдещи одити...
Така че, като МИРГ, ние се ангажирахме, но не с помощта на европейски фондове, а през 2015 година това ставаше основно с наши собствени ограничени средства и частни помощи....
Трябва да не забравяме, че ситуацията в Лесбос е много специфична. Това не е крайна точка за имигрантите и бежанците. Това е само една транзитна точка. Всички тези хора, понякога достигащи около 4000 - 4500 души, имат друга крайна цел, и тук те се чувстват хванати в капан.
В новата ни страгегия, която внедрява подхода „Водено от местната общност местно развитие“, ние сме включили дейности, свързани с проблемите с бежанците, основно върху концепцията за горещите точки и местното управление на публичното пространство. Но тъй като не сме сигурни с какво може да ни изненада близкото бъдеще, твърде е рано да говорим за интеграция.
Пиа: Бежанската криза засяга цяла Европа, включително и нашата област Йостерботен. Ние имаме трайни традиции в трудовата заетост на имигрантите, като им осигуряваме работа в селското стопанство през лятото, например за бране на ягоди или други горски плодове, както и работа в оранжерии на местни фермери. В тази връзка, имиграцията и бежанците са естествена част от нашите стратегии, внедряващи подхода „Водено от местната общност местно развитие“, които разработваме и осъществяваме в Актион Йостерботен. В рамките на програмата ЛИДЕР ние имахме няколко проекта, занимаващи се с бежанците и интеграцията им в местната общност. Стартирахме проект, който има за цел да интегрира и намери жилища за бежанци в провинцията например.

Пиа, Анастасиос, как може рибарството да стане допълнителен "входен пункт" за бежанците във връзка с техния процес на интеграция, и как може рибарите да участват активно в това?
Пиа: В рамките на МИРГ имаме запитвания за идеи за проекти, свързани с бежанците, но нито един не е бил финансиран все още. Един от проектите предлага да се фокусираме върху младите бежанци, като ги въведем в рибарството и като им помогнем да повишат жизнения си стандарт с помощта на природата и местните рибари. Но не всички рибари са заинтересовани от този вид дейност, тъй като това изисква познания, които не са част от обичайната дейност на рибарите (познания по чужди езици, култура). Освен това, законодателството и застрахователните изисквания не позволяват на рибарите да превозват в корабите си други лица, ако не са специално регистрирани за целта. За това, да се намери точният рибар с подходящ плавателен съд е наистина предизвикателство.
Анастасиос: Интеграцията на бежанците е много деликатен въпрос, който определено изисква сериозно обмисляне и ангажиране в рамките на местната общност. Не може да задължите никой да бъде открит и да интегрира изведнъж множество хора от различни култури, религии, обичаи и др. Да, принципно това е възможно, а по мое лично мнение и дори необходимо, но трябва да се подходи с подходящото внимание и разбиране и от двете страни. Това изисква време и усилия. Местната инициативна рибарска група може да играе важна роля и аз съм убеден, че ако бъде извършено по правилния начин, тя може да осигури реални и работещи решения. На този етап, обаче, това изглежда трудно. Дори на ниво Европейски съюз, има твърде много страх.

Иновации по местната верига на доставки
Дребният риболовен бизнес в ЕС е изправен пред редица предизвикателства.
Иновативността и адаптирането към новите тенденции, ведно се един проактивен подход към откриване на нови пазари, ще бъде от изключителна важност да се гарантира устойчивото и стабилно бъдеще на този сектор в много риболовни зони.
Рибите и аквакултурите вече са станали глобална стока, която се търгува, складира и транспортира по целия свят. Потокът на тези стоки зависи от предпочитанията на потребителите в различните държави и от капацитета и конкурентоспособността в съответните риболовни зони (размер на заплати, улеснения за бизнеса, логистика и др.) да преработват и складират продукцията, както и да си осигуряват достъп до съответните пазари. В същото време, търсенето на рибни продукти в Европа нараства и най-вече на премиум продукти от местен устойчив улов. Същевременно, обаче, дребният риболовен бизнес в ЕС в много от случаите не успява да се възползва от това растящо търсене и секторът е изправен пред серия предизвикателства и пред сериозната конкуренция на по-добре организираните и високо специализирани риболовни фирми от други краища на света, като това е една реалност за по-голямата част от риболовния сектор в цяла Европа. Необходимо е да се проучат възможностите как да се повиши устойчиво добавената стойност на улова по веригата на доставките и по възможност да се генерират допълнителни източници на приходи за дребните рибари и техните семейства.
Справянето с част от тези предизвикателства ще зависи от степента, с която бизнеса по веригата на доставките, може по-добре да отговори на потребителското търсене и по-добре да диференцира местните рибни продукти на един постоянно разрастващ се и все по-конкурентен пазар.
Иновациите и адаптирането към новите тенденции, ведно с един проактивен подход към откриване на нови пазари, ще бъде от изключителна важност да се гарантира устойчивото и стабилно бъдеще на този сектор в много риболовни зони.
По програмите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) местните инициативни рибарски групи имат възможност да подкрепят иновации на всички етапи от веригата на доставките на рибни продукти и аквакултури. Каква, обаче, иновация трябва да наложат? И в кои точки от веригата на доставките тази подкрепа ще бъде най-ефективна? За да се приложи стратегически подход към налагането на нови продукти, нови дейности и нови начини на осъществяване на бизнеса в риболовния сектор, МИРГ ще имат нужда да направят задълбочен анализ на различните вериги за доставки на рибни продукти в своите региони.
Това започва от риболовната и производствена дейност за всеки отделен вид и стига до информация къде и от кого се консумира в крайна сметка този продукт, включително начините за неговото транспортиране, преработка, пакетиране и пласмент. След това необходимата подкрепа може да се насочи към онези от дейностите, които оказват най-голямо въздействие върху успеха на сектора, и да се гарантира, че генерираната стойност ще остане в този регион - предизвикателство, с което се сблъскват много риболовни региони.

Как да се възползваме от новите възможности?
За да се идентифицират и оценят потенциалните възможности за местните рибарски бизнеси, местните инициативни рибарски групи ще трябва да са в течение с новите тендеции в сектора. Дали това касае самия продукт или услуга, техния външен вид, цена или маркетингов канал, всичко това трябва да бъде организирано в конкретна целева група към определен момент, като се адаптира към конкретните нужди и търсения.
В Европа се наблюдават определени общи тенденции: повишени очаквания по отношение избора на потребителя; увеличено търсене в повечето европейски страни на филета от бяла риба без кост; увеличено търсене на аквакултури; разрастване на онлайн търговията; най-общо развитие към по-високи изисквания за устойчивост. На местно ниво, обаче, всеки вид и дори размер кораб има своя собствен принос към веригата, като има различни възможности да отговори на промените в пазара. Някои тенденции са дори противоречиви: например увеличеното търсене на устойчиво отглеждана риба и в същото време увеличеното търсене на изключително ограничен асортимент от видове. МИРГ трябва да са проактивни при установяване на тенденциите, които оказват въздействие върху по-голямата част от професионалните звена по веригите на местните рибари и доставката на риба и аквакултури. Какво е търсенето на най-предлаганата от тях риба, включително и дали има свръхулов на риба, която не се реализира? Какви се местните модели на консумация и дали се променят? Освен това, повишено или намалено търсене има на вътрешните и международни пазари за тези видове? Как консуматорските навици въздействат на преработката, дистрибуцията и реализирането на продуктите?
Успешните отговори на тези предизвикателства вече могат да бъдат открити в някои риболовни области в Европа, като благодарение на Фарнет и мрежата от риболовни зони, МИРГ могат да играят активна роля в подкрепа на реализирането на иновациите на местно ниво и преминаването им от един контекст в друг.

Откриване на нови пазари
След като са проучили предизвикателствата и възможностите на новите тенденции и как могат да се реализират на местно ниво, МИРГ играят важна роля при гарантиране, че техните региони ще могат да ги приложат успешно. Реализирането на възможностите в реални пазари е най-важната стъпка.
Това може да е нов пазарен сегмент, като публични институции или специфични културни или етнически малцинства или нови географски локации: близки градове, селски райони или дори държави. Във всички случаи, МИРГ трябва да проверят дали изпълнителите на проектите са извършили необходимите проучвания, включително относно конкуренцията. Много е важно, без значение дали говорим за реализиране на продукцията на местен рибар директно в близкия град, разработване на продукти от пресни или замразени филета за училищните столове, да имаме ясна представа за количествата, които се търсят от потенциалните клиенти, начина, по който желаят да им бъде приготвен и пакетиран продукта, за да може тази информация да гарантира достатъчно продажби, които да оправдаят разходите, свързани с навлизането на тези нови пазари.
През програмния период 2007-2013 годин, много МИРГ субсидираха маркетингови проучвания и анализи за нови продукти, които им помогнаха да навлезнат в нови пазари. В други случаи, реализаторите на проекти извършиха необходимото проучване предварително, като МИРГ осигуриха финансовия ресурс за реализирането на новия продукт на пазара. Ще посочим само няколко примера: гръцка преработвателна фирма, която работи със сини раци, които са били вторичен улов; преработвателно предприятие, осигуряващо стока за местните училища и болница; две безработни жени от Галисия, Испания, които с помощта на експерт от Мадрид, реализират консервирана по специална рецепта риба тон чак в град Мексико.
Все пак възможностите за иновации и насърчаване на бизнеса по веригата на доставките не трябва да се ограничават само до улова, производството или преработката на риба. МИРГ могат да проучат и възможностите за развитие на останалите фази от веригата на доставките, като реализацията, дистрибуцията и маркетинга.

Преводач: Станислав Колев Дачев

Изтеглете английският вариант в PDF файл