Какво е местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките ПМДР и на подхода ВОМР?

е фирма на публично-частно партньорство, в което участват местните заинтересовани страни от избраната територия, в случая от несебър. Целта на това публично-частно партньорство (ПЧП) е да бъде създаден обществен механизъм за подготовка и управление на стратегия за местно развитие. Основните интереси са разделени на три групи:

  1. Граждански интереси
  2. Публични интереси
  3. Бизнес интереси

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) като форма на публично - частно партньорство трябва да има ясни принципи за създаване, както и ясни функции и процедури за управлението на стратегията, които се определят и поемат от основните заинтересовани страни.

Създаване на е процес на вкючване на представители на ключови заинтересовани страни, които разбират, приемат и прилагат принципите на подхода ВОМР.

МИРГ трябва да обединява партньори от трите основни „сектора“ на територията, които са представителни за съществуващите основни групи интереси и приоритетните сфери на развитие.

В България МИРГ се учредява като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза (сдружение или фондация) на ниво вземане на решения и органи на управление, представителите на бизнеса, на гражданите и на местната власт не трябва да превишават 49% (или това означава, че нито един от секторите не може да има превес, което произтича от изискването на основния регламент на ЕС, да има балансирано представителство на заинтересованите страни).

Основната роля на МИРГ е ефективно управление на реализирането на стратегията за местно развитие.

 

Подхода ВОМР - планиране на стратегия за местно развитие

приоритети за развитие: какви са възможностите за териоториално равитие или как се планира стратегия за местно развитие?

Стратегията за териториално развитие се планира „отдолу-нагоре“ на местно ниво от представителите на основните заинтересовани страни, подпомагани от екипа за подготовка и външни експерти. Планирането на стратегия за териоториално развитие предполага определяне на потенциала за развитие (създаване на профил на наличните местни ресурси), осъзнаване на териториалната идентичност и определяне на приоритети за конкурентноспособно териториално развитие.

Приоритетите осигуряват възможности за реализиране на стратегията с проекти, които са свързани по между си и илюстрират връзките между икономическите, социалните и екологичните сфери за конкурентноспособно развитие на територията.

В България до момента имаше одобрени и функционираха 6 МИРГ, а сега са планирани минимум 8 МИРГ с бюджет по 2 000 000 евро, с които ще бъдат финансирани проекти за развитие и прилагане на нови технологии в сферата на аквакултурите и рибарството, устойчиво използване на природните и културните ресурси и подобряване на качеството на живот в територията.

В рамките на проекта ще се изготви „Стратегия за водено от общността местно равитие“, която да отговаря на следните изисквания:

  • Да се реализират регламентираните дейности, вързани с последователен набор от действия, удовлетворяващи следното: да служи на местните цели, респективно да отговарят на местните нужди; да гарантира последователност и съгласуваност между местните стратегии и съществуващите национални, регионални или под регионални стратегии, включително секторни такива;
  • От практическа гледна точка, кокурентните цели и приоритети да се определят на местно ниво, за да се отговори на местните потребности, като същевременно съответстват на целите на политикатам определени в програмите;
  • Стратегията за местно развитие да се разработи въз основа на SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи) и идентифициране на местните потребности;
  • Целите на страгегията да отговарят на потребностите и ще поставяте конкретни измерими цели, насочени към дългосрочното развитие, за решаване на кокретни проблеми на развитието в района. Както SWOT аанализа, така и разработването на стратегията ще се извършва по начин, който да гарантира участието на местната общност на терирорията на община Несебър и принадлежност на стратегията;
  • Да се следи стратегията да насърчава връзките межу действията за местно развитие и да съдържа списък от свързани проекти; да е интегрирана и да представя съгласувани връзки между действия или проекти, основани на ясно определени потребности и възможност. Проектите, избрани на местно ниво да имат за дел заедно да допринасят за постигането на целите на стратегията за местно развитие, взаимно да се допълват, а не да съдържат противоречащи си цели;
  • Да се следи страгегията да е „интегрирана и многосекторна“, т.е. да интегрира подходи от различни сектори в последователен многосекторен подход в подкрепа на общите дългосрочни цели за развитие на територията на общините, респективно независимо от секторм, тема или целева група, стратегията ще следва да насърчава връзките с други сектори, туй като това отваря нови възможности и е необходимо за насърчаване на дългосрочното развитие на даден район;
  • Да се направи всичко възможно изготвената стратегия да е с иновативен характер, т.е. да способства за въвеждане на нови идеи и подходи в територията - нови услуги, нови продукти, нови методи на организация, социални иновации и т.н. Иновациите задължително ще съответстват на местните условия, както по отношение на ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани в съответните административни центрове на общините - градовете, така и в повторение на иновацията в селата на техните територии;

Всичко това да допринесе до формулирането на адекватни цели, мерки и проектни интервенции, пространствено адресирани към териториите и секторите от местната икономика, които са определящи за усвояването на потенциала и сравнителните предимства на община Несебър!