МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ

Проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ - Несебър по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020“