Представители на спортните клубове и читалищата в Обзор се запознаха с възможностите за европейско финансиране

Експертите от Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“, проведоха информационна среща насочена към неправителствения сектор в сградата на кметство Обзор. Близо 10 представители на спортните сдружения, читалището в града и граждани се запознаха с възможностите за европейско финансиране. От МИРГ Несебър-Месемврия представиха актуалните и предстоящи мерки по Стратегия на ВОМР. До 17:00 часа на 10.08.2020 г. е срока за подаване на проектни предложения по Мярка 2.1. „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

Допустими кандидати.

Допустими кандидати по мярката са:

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор „Рибарство“;

Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, представляващи интересите на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област) или извън сектора (Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ извършващи дейности извън сектора рибарство и аквакултури).

Цели на процедурата.

  1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в територията на МИРГ „Несебър – Месемврия“;

2.         Насърчаване на проекти за сътрудничество между различни сектори;

3.         Разнообразяване на производството на продукти/услуги, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологипи, процеси, машини, съоръжения, оборудване и др.;

4.         Поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район;

5.         Насърчаване създаването на нови продукти или услуги;

6.         Насърчаване на иновациите в територията.

            Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 600 000 лв.

•           Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект не трябва да бъде  по-малък  от 10 000 лв.

•           Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект  не  трябва да  надвишава  200 000лв.

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:

1.1       Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, с цел създаване на нов продукт или услуга, като производства свързани с създаване на нови уреди и машини за сектор аквакултури и др, които ще се ползват от повече от един сектори;

1.2       Инвестиции за производство и маркетинг на продукти и услуги, включващи няколко сектора;

1.3       Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с него производства;

1.4       Инвестиции за диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности) — т.е. диверсификация в рамките на риболовния сектор, както и диверсификация извън сектора;

1.5       Инвестиции за диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.).

1.6       Инвестиции за създаване на мрежи за сътрудничество и съвместно пазарно позициониране, създаване на инструменти за сътрудничество в рибарската област с цел обединяване и сплотяване на сектора и изграждане на единна визия за неговото развитие;

1.7       Дейности за информация и публичност до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Несебър - Месемврия“ - http://mirg-nessebar.eu/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

През третото тримесечие на тази година ще стартира повторен прием на проекти предложения по част от мерките. Проекта за изменение на индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Несебър-Месемврия“ беше представена от изпълнителния директор Златомира Карагеоргиева-Мострова. По време на срещата бяха обсъдени различни идеи за развитие на риболова в района, възможността за закупуване и изграждане на съоръжения и оборудване с европейски средства, допустими дейности и разходи, както и начина на подаване на проектно предложение и оценка. До момента по стратегията на МИРГ Несебър-Месемврия са подадени 18 проектни предложения.