Информационна среща с бенефициенти проведе Сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия". Пред представители на всички детски градини, училища и професионални гимназии на територията на община Несебър, бяха представени в детайли всички мерки  от Стратегията за ВОМР №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г..

Срещата се състоя на 6-ти февруари 2020г., четвъртък от 10:00 ч. в заседателната зала  на община Несебър, ул."Еделвайс"10, гр.Несебър, ет.1.

В присъствието на Галина Бабева - директор на дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“ в община Несебър, Красимира Тодорова- директор на дирекция "Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности" в община Несебър, Златомира Карагеоргиева-Мострова - изпълнителен директор на СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия" и Живко Тальоков – експерт по прилагане на стратегията в сдружението, директори на учебни заведения които работят на територията на рибарския район бяха разяснени допустимите дейности и разходи по условията за кандидатстване на представените процедури.

С европейски средства местните образователни институции ще могат да осъвременят базите си, да реализират екологични проекти и проекти насочени към морето, риболова и морската история.Бяха представени и стъпките за кандидатстване и как бенефициентите да подадат документи електронно на адрес: https://eumis2020.government.bg/

Помощ на всички заинтересовани страни, в подготовката на проектите им и за по-бързото и лесно организиране на документите за кандидатстване, оказват експертите на МИРГ Несебър-Месемврия.