На 28 май 2020г., по инициатива на ФАРНЕТ и със съдействието на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство /УО на ПМДР/, между местните инициативни рибарски групи в България се проведе виртуална среща, на която се обсъдиха следните теми:

1."Как да се справим с преходния период"
2."ВОМР след 2020 г. — Планиране на Оперативна програма /ОП/, финансирана от Европейски фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/ и планиране на прилагането на Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в нея"

В срещата взеха участие и представители на МИРГ-и, които са финансирани от ПМДР и представители на МИРГ-и, участвали в процеса на подготовка, които не са с финансирани от ПМДР стратегии в този програмен период.

По време на срещата бяха обсъдени основните предизвикателства пред МИРГ-овете, а именно запазване на капацитета на групите в периода на застъпване на стария с новия програмен период, обезпечаване на дейностите им през това време, икономическата криза с COVID 19, диверсификацията – основна дейност за стратегиите на рибарските групи.

Обсъден бе и въпроса с възможността подготовката на новите стратегии на рибарските групи за следващия програмен период да започне до края на 2021 г.

/assets/upload/files/CT-4_200528_CB_BG_Transition.pdf