Сдружение „Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия““ проведе еднодневна информационна среща на 27 ноември 2019 г. в с.Равда, община Несебър.
Срещата беше организирана в рамките на изпълнение на проект "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър - Месемврия"“, финансиран чрез Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. по "Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г."
По време на срещата бяха идентифицирани потенциалните бенефициенти и проекти към Стратегията за местно развитие.
Експертите на сдружението представиха възможностите за кандидатстване по следните мерки:
Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”
Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”
Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“