Информационният ден ще се проведе на 06. 02.2020 г. (четвъркът) в кметството на с.Оризаре, община Несебър.
От 13.00 часа в заседателната зала на кметството на селото ще бъдат представенина процедури за подбор на проекти по следните мерки:

Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”
Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”
Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“
Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да бъде намерена на следните линкове:
http://mirg-nessebar.eu/
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3636

/assets/upload/files/Gerana_Orizare-1.jpg