В с.Кошарица, община Несебър експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ представиха възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия““ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.. Информационната среща се проведат на 22 януари 2020г., сряда от 15:30 часа в залата на кметството . На срещата бяха представени възможностите за кандидатстване по всички мерки от стратегията на местната инициативна рибарска група.
Информацията за подаване на документи от допустимите по проекта бенефициенти е публикувана на страниците : https://www.eufunds.bg и http://mirg-nessebar.eu
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот в територията на МИРГ Несебър - Месемврия, чрез развитие на устойчив бизнес, насърчаване на иновациите, популяризиране на местната култура и природа и добавяне на стойност към местните ресурси, продукти и услуги.
За повече информация: 8230 гр. Несебър, ул. “Плиска” № 1, офис № 1.тел: +359 088 776 4834 и тел: +359 089 9117803.
/assets/upload/files/22.jpg