Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър представиха в гр.Обзор, община Несебър възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия““ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.. Информационните срещи се проведе в Многофункционална зала - Обзор с участието на заинтересованите страни на 29 ноември 2019г..
По време на срещата бяха представени възможностите за кандидатстване по следните мерки:
Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”
Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”
Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“
Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да бъде намерена на следните линкове:
Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3239
Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3284

/assets/upload/files/1.jpg

/assets/upload/files/3.jpg