Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър представиха в гр.Несебър възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия““ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г..

Информационната среща  се проведе на 25 ноември 2019г., понеделник,  от 17:30 ч. в зала „Мелса“, гр.Несебър.

Галина Бабева, директор на Дирекция „Управление на ЕФ и екология“ и Златомира Карагеоргиева-Мострова, изпълнителен директор на СНЦ“мирг Несебър-Месемврия“ представиха възможностите за кандидатстване по следните мерки:

Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

На поканата откликнаха представители на читалищата, училищата и неправителсвените организации, работещи на територията на рибарската общност. В срещата взеха участие и експерти от Община Несебър, както и рибари от рибарската територия.