ПОКАНА

Община Несебър и Кметство Гильовца кани всички свои граждани, на 11.10.2017 год. от 14:00 часа,  в залата на кметството, с. Гильовца, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.