Представители на спортните клубове и читалищата в Обзор се запознаха с възможностите за европейско финансиране

Представители на спортните клубове и читалищата в Обзор се запознаха с възможностите за европейско финансиране Експертите от Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“, проведоха информационна среща насочена към неправителствения сектор в ...

Прочети

ОНЛАЙН (ZOOM) СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ

На 28 май 2020г., по инициатива на ФАРНЕТ и със съдействието на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство /УО на ПМДР/, между местните инициативни рибарски групи в България се проведе виртуална среща, на която се обсъдиха следните теми: 1."Как да се ...

Прочети

В с.Оризаре беше преставен подхода ВОМР и възможностите за кандидатстване

Експертите от МИРГ Несебър-Месемврия представиха възможностите за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Екипът на МИРГ запозна присъстващите с актуалните и предстоящи мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

Образователните институции на територията на община Несебър се запознаха с възможности за финансиране

Информационна среща с бенефициенти проведе Сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия". Пред представители на всички детски градини, училища и професионални гимназии на територията на община Несебър, бяха представени в ...

Прочети

ПРЕДСТАВИХА ПРЕД РИБАРИТЕ В НЕСЕБЪР МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, С ФИНАНСИРАНЕ ДО 300 ХИЛ. ЛЕВА

Информационна среща с бенефициенти проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Несебър-Месемврия. Пред заинтересованите страни, бяха представени в детайли мерките от стратегията, които са отворени за кандидатстване до 17 март ...

Прочети