Списък с одобрени независими външни експерти на етап административна проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация

На основание Раздел III т.15 от Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ от  Вътрешни правила за ...

Прочети

СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ - BG14MFOP001-4.017

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

Открита е процедура за кандидатстване по мярка 1.1. "Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

 От 17 юли 2019 година се приемат проектни предложения по Мярка 1.1. "Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Чрез мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.017 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ В МИРГ „ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ “

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.017 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ В МИРГ „ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ “ Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на ...

Прочети

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

В Пловдив на 24 и 25 юни 2019 г се проведе работна среща организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(УО на ПМДР 2014-2020), съвместно с подкрепата на FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони). Участници бяха представителите на деветте местни ...

Прочети