Обява за конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.034, Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура” в МИРГ

ОБЯВЯВА  КОНКУРС Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и ...

Прочети

ВЪПРОС И ОТГОВОР по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.017 на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“

Във връзка с постъпил въпрос по процедура по подбор на проекти ВG14MFOP001-4.017 на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите" публикуваме отговор. /assets/upload/files/otgovar_mjarka_1.1.pdf

Прочети

Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители

На основание т.19 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни правила за ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.034 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” на МИРГ „Несебър –Месемврия”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.034 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” на МИРГ „Несебър –Месемврия” Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и ...

Прочети

Списък с одобрени независими външни експерти на етап административна проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация

На основание Раздел III т.15 от Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ от  Вътрешни правила за ...

Прочети