Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители по Мярка 2.2.

Публикуваме заповед на изпълнителния директор на МИРГ Несебър-Месемврия за насрочено интервю с кандидати за експерт-оценители по Мярка 2.2. и списъци с допуснатите и недопуснати ...

Прочети

Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители по Мярка 3.1.

Публикуваме заповед на изпълнителния директор на МИРГ Несебър-Месемврия за насрочено интервю с кандидати за експерт-оценители по Мярка 3.1. и списъци с допуснатите и недопуснати ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.045 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Въпроси и отговори по условия за кандидатстване, по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-4.037 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от Стратегия на МИРГ „Несебър – ...

Прочети

ВЪПРОС И ОТГОВОР по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции" , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“

Въпрос по условия за кандидатстване, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции" , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“. Отговора ...

Прочети