Списък с одобрени независими външни експерти на етап административна проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация по мярка 2.1

На основание т.15 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни ...

Прочети

Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите

Прочети

Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор "Рибарство"

Прочети

Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията

Прочети

Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия

Прочети