Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор "Рибарство"

Прочети

Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията

Прочети

Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия

Прочети

Развитие на нови туристически продукти и атракции

Прочети

Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура

    Свали ОБЯВЯВА КОНКУРС КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети