ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.045 МЯРКА 1.2 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” В МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на ...

Прочети

Националната рибарска мрежа (НРМ)

Националната рибарска мрежа (НРМ) се създадава за първи път в България през 2019 г. в изпълнение на договор № РД51-129 от 30.10.2019г., сключен между Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ и Министерство на земеделието, храните и горите с предмет: „Организиране на дейности, свързани с ...

Прочети

КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” в МИРГ НЕСE

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП /договор за безвъзмездна финансова помощ/ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и споразумение за управление на ...

Прочети

КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037 на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в риб

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП /договор за безвъзмездна финансова помощ/ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и споразумение за управление на ...

Прочети

Покана за информационна среща с бенефициенти в с.Тънково

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ Несебър-Месемврия. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли всички мерки  от Стратегията за ВОМР №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 ...

Прочети