ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001- 4.072 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”

/assets/upload/files/Strategiq%281%29.pdf

Прочети

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Анализ на интереса на бенефициенти и изпълнението на отворените през 2020 година мерки по СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“ Към анкетата

Прочети

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за идентифициране на потенциалния интерес на бенефициентите за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия в периода 2014-2020 г. и необходимостта от промяна на СВОМР. Настоящата ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.068 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети