На основание Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, Раздел I Вътрешни правила и процедури за разработване, съгласуване и одобрение на ИГРП т.4, публикуваме Проект на ИГРП за 2020 година на СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" за обществено обсъждане. На адрес mirg_nesebar@abv.bg очакваме Вашите становища и предложения.