УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.034, МЯРКА 3.2. „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА“ В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ =

Пълният текст на списъка можете да видите тук: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4728

/assets/upload/files/Spisak_nedopusnati_do_tehnicheska_i_finansova_otzenka_po_protzedura_4.034.docx